Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

Tekstualni dio Obrazloženje Odredbe za provođenje Grafički dio 1.Namjena površina 3A.Uvjeti korištenja i zaštite prostora i prirodne baštine 3D.Posebne mjere uređenja 4.A.K.O.Svetvinčenat 4.B.1.K.O.Bokordići 4.B.2.K.O.Bokordići 4.B.3.K.O.Bokordići 4.C.K.O.Smoljanci 4.D.K.O.Štokovci 4.E.1.K.O.Juršići 4.E.2.K.O.Juršići Obavijesti i odluke ODLUKA O DONOŠENJU pročisćeni tekst

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA br. V. PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005 KLASA: 350-02/17-02/03 URBROJ: 2168/07-03-1-18-49 Svetvinčenat, 08. lipnja 2018. Na temelju članka 104. stavak 1. i članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br.  153/13, 65/17) i Zaključka  Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat,  KLASA: 350-02/17-02/03,…

Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

Tekstualni dio Obrazloženje Odredbe za provođenje – pjr Sažetak za javnost – pjr Grafički dio 1. Namjena površina 2A – Promet 2B – Pošta i telekomunikacije 2C – Energetski sustav 2D – Vodnogospodarski sustav 3A – Uvjeti korištenja i zaštite prostora – zaštita prirodne baštine 3B – Uvjeti korištenja i zaštite prostora – zaštita kulturne…

2. Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

Tekstualni dio Sažetak za javnost prijedlog Obrazlozenje prijedlog Odredbe za provodenje prijedlog Grafički dio 1 NAMJENA POVRŠINA 2A-PROMET 2B-POSTA I TELEKOMUNIKACIJE 2C-ENERGETSKI SUSTAV 2D-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 3A-UVJETI KORIST. I ZAST. PROSTORA-ZASTITA PRIRODNE BASTINE 3B-UVJETI KORIST. I ZAST. PROSTORA-ZASTITA KULTURNE BASTINE 3C-POSEBNA OGRANICENJA U KORISTENJU PROSTORA 3D-POSEBNE MJERE UREDENJA 4.A – K.O.Svetvinčenat 4.C – K.O.Smoljanci 4.D –…

ZELENI OTOCI“ U OPĆINI SVETVINČENAT

Gospodarenje otpadom u Općini Svetvinčenat definirano je kao jedan od prioritetnih zadataka koje je potrebno riješiti sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Općina Svetvinčenat se Planom gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat  opredijelila za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom sa ciljem  ostvarivanja uvjeta za smanjenje nastajanja otpada i tretiranja otpada kao korisne sirovine. Otpad je potrebno odvajati…

PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Općine uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu:   Općina Svetvinčenat, Svetvinčenat 47,…

PRIJAVA KVAROVA JAVNE RASVJETE

Sve kvarove javne rasvjete na području Općine Svetvinčenat građani mogu prijavljivati svakodnevno, nakon čega Vlastiti pogon Općine Svetvinčenat dva puta mjesečno, odnosno svakih 15 dana, daje nalog održavatelju javne rasvjete za popravak kvarova. Kada su kvarovi javne rasvjete veći, odnosno javna rasvjeta ne radi za čitavo naselje ili dijelove naselja, tada se kvar odmah prijavljuje…

Javni poziv vlasnicima/korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Pozivaju se svi vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Svetvinčenat, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16), dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, poljoprivredni objekti, garaže, gospodarski objekti i sl.), procjeni količine, vrstu i statusu…