Nastavno na Odluku o dodjeli sredstava u okviru mjere III.3 »Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi« za programsko razdoblje 2014.-2020., Ministarstva poljoprivrede – Uprave za ribarstvo, te Odluku o odabiru projekta u okviru FLAG Natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1.1. Razvoj i unapređenje objekata i drugih javnih prostora te sadržaja povezanih s ribarskom baštinom iz LRSR 2014.-2020. FLAG-a Istarska batana, u rujnu 2022. godine započela je provedba projekta Morske štorije u Savičenti – Ča more zna?.

 

PRIJAVITELJ: Općina Svetvinčenat

PARTNERI: Turistička zajednica Općine Svetvinčenat i Dječji vrtić Balončić

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: Udio javne potpore iznosi 100% sveukupnih prihvatljivih troškova što iznosi 581.696,35 kn/77.204,37 EUR, od čega je 494.441,90 kn/65.623,71 EUR ili 85% doprinos EU sredstava, a 87.254,45 kn/11.580,66 EUR ili 15 % doprinos Republike Hrvatske.

 

Opći cilj projekta je doprinos lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice kroz primjenu LEADER/CLLD pristupa.

Specifični ciljevi projekta:

SC1. Očuvanje i valoriziranje ribolovne tradicije područja FLAG-a Istarska batana kroz tematizaciju i promociju  bogate gastronomije na bazi ribljih proizvoda među djecom, lokalnim stanovništvom i turistima;

SC2. Povećanje svijesti kod djece, lokalnog stanovništva, posjetitelja i turista Općine Svetvinčenat o važnosti i prednosti konzumacije ribe i ribljih proizvoda u svakodnevnoj prehrani.

SC3: Valoriziranje ribarske tradicije i identiteta područja FLAG-a Istarska batana kroz stavljanje javnog prostora u Općini Svetvinčenat u funkciju promoviranja ribarstva među djecom i mještanima.

 

Provedba projektnih aktivnosti započela je 14. rujna 2022. godine, a  završetak projekta sa svim planiranim sadržajima predviđen je 31. listopada 2023. godine.

 

Jedna od glavnih aktivnosti je uređenje i opremanje dječjeg igrališta na temu ribarstva i mora, pored Dječjeg vrtića Balončić, kao i uređenje edukativne staze na istoj lokaciji. Kroz te će se aktivnosti doprinijeti PROMICANJU I VALORIZACIJI RIBARSKE BAŠTINE FLAG-a Istarska batana i POZICIONIRANJU FLAG-a kao PREPOZNATLJIVOG RIBARSKOG PODRUČJA. Ovom aktivnosti doprinosi se  valorizaciji općine Svetvinčenat kao mjesta FLAGa koje geografski nije smješteno uz obalu mora, ali su njeni ljudi od davnina, tradicijski orijentirani i povezani sa morem što je vidljivo i iz lokalne ribarske gastronomije i što je veliki broj ljudi kroz rad u Tvornici ribljih konzervi Mirna u Rovinju ostvarivao prihode za život u industriji prerade ribe.

Najmlađima će se ribarska baština u narednim mjesecima približiti i kroz 3 edukativna programa; radionicu Centra za istraživanje mora na temu morskih organizama i staništa s posebnim naglaskom na zaštitu mora od zagađenja. Također, profesionalni ribar će predstaviti djeci svoj radni dan i pripovijedati priče o ribarstvu i moru, a zdrave prehrambene navike usvojiti će kroz interaktivnu dječju predstavu. Planiran je posjet Ekomuzeju Batana i Aquariumu u Rovinju, a nabaviti će se i didaktičke društvene igre i knjige na temu mora. Kroz aktivnosti edukacije djece o moru, morskim organizmima i prehrani na bazi ribe TEMATIZIRA SE RIBARSTVO, ribe i ostali morski organizmi, PREHRANA NA BAZI RIBE među dječjom populacijom vrtićke dobi, UČI DJECU O VAŽNOSTI OČUVANJA  MORA i zaštite morske flore i faune od zagađenja, prenosi priču o teškom ali ujedno i posebno lijepom životu i radu ribara čime se doprinosi širenju znanja o moru i tradicionalnim načinima ribarstva, JAČANJU INTERESA KOD NAJMLAĐIH ZA KONZUMACIJU RIBE i drugih morskih organizama i jačanju saznanja kod najmlađih da je zdrav način života usko povezan sa morem.

Na završnoj manifestaciji – ribarskoj fešti na kojoj će se promovirati tradicijska gastronomska ponuda ribljih jela s naglaskom na pripremu ribe na suvremen i tradicionalan način, predstavit će se i rezultati projekta: snimljen film o tradicijskoj preradi ribe, zajednička riblja kuharica za koju će se lokalno skupljati recepti, te izložba dječjih radova na temu ribarske baštine.

_______________

Stanovnici Općine Svetvinčenat već su imali priliku upoznati se s ovim projektom, jer je u ljetnim mjesecima 2021. provedena anketa u vrtiću i školama na temu ribarske baštine i tradicije konzumacije ribe na području općine. Ovim će se projektom, u konačnici, oživjeti pomalo zaboravljena, ribarska tradicija i identitet FLAG-a Istarska batana na području Općine Svetvinčenat.

_______________

REZULTATI PROJEKTA:

  • EDUKATIVNI FILM NA TEMU RIBARSKE BAŠTINE SVETVINČENTA

 

  • DVOJEZIČNA KUHARICA “TRADICIONALNI RIBLJI RECEPTI OPĆINE SVETVINČENAT / TRADITIONAL FISH RECIPES OF THE MUNICIPALITY OF SVETVINČENAT”

Kuharica Općine Svetvinčenat