Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Svetvinčenat te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Općine Svetvinčenat.