REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETVINČENAT

Jedinstveni upravni odjel
Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat
Tel./fax. 052 560 016/ 560 005

 

KLASA: 350-02/18-03/29
URBROJ: 2168/07-03-1-19-20
Svetvinčenat, 13. lipnja 2019.

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat, KLASA: 350-02/18-02/29, URBROJ: 2168/07-02-1-19-19 od 12. lipnja 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja

Turističkog područja Valdarine

 

  1. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Turističkog područja Valdarine (u daljnjem tekstu: UPU Valdarine) provesti će se od 24. lipnja 2019. godine do 23. srpnja 2019. godine.
  2. Javni uvid u prijedlog UPU Valdarine može se obaviti u u prostoriji Općinske vijećnice Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47. svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, i utorkom od 8,00 do 17,00 sati.
  3. Javno izlaganje o prijedlogu UPU Valdarine održati će se dana 27. lipnja 2019. godine u prostorima Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, s početkom u 11,00 sati.
  4. Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
  • imaju pravo pristupa na javni uvid o prijedlogu UPU Valdarine,
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja odgovaraju nositelj izrade plana, odgovorni voditelj i prema potrebi drugi stručnjaci koji su sudjelovali u izradi prijedloga plana, usmneo ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe do 23. srpnja 2019. godine.
  1. Tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja su dala zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu iz područja svog djelokruga, dostaviti će se posebnu obavijest o javnoj raspravi.
  2. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti nositelju izrade Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat zaključno do 23. srpnja 2019. godine. Očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

PROČELNIK:

Alen Doblanović, v.r.

 

 

I Tekstualni dio