PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA BR. VI. PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT

  I_TEKSTUALNI DIO Odredbe za provodenje   II_GRAFIČKI DIO 4.A K.O.Svetvinčenat-HTRS-Detalji 4A 4.B.I i 4.B.II K.O.Bokordići_HTRS-Detalji 4B 1 4.B.I i 4.B.II K.O.Bokordići_HTRS-Detalji 4B 2 4.C K.O.Smoljanci-HTRS-Model 4.D K.O.Štokovci-HTRS-Detalj 4D 4.E K.O.Juršići-HTRS-detalji 4E ________________________________________ 1 NAMJENA POVRŠINA-htrs-Model 2A-PROMET-htrs-Model 2B-EKI-htrs-Model 2C-ENERGETSKI SUSTAV-htrs-Model 2D-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV-htrs-Model 3A-UVJETI KORIST. I ZAST. PROSTORA-ZASTITA PRIRODNE BASTINE-htrs-Model 3B-UVJETI KORIST. I ZAST. PROSTORA-ZASTITA KULTURNE…