Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

Tekstualni dio Obrazloženje Odredbe za provođenje – pjr Sažetak za javnost – pjr Grafički dio 1. Namjena površina 2A – Promet 2B – Pošta i telekomunikacije 2C – Energetski sustav 2D – Vodnogospodarski sustav 3A – Uvjeti korištenja i zaštite prostora – zaštita prirodne baštine 3B – Uvjeti korištenja i zaštite prostora – zaštita kulturne…