REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  SVETVINČENAT

Jedinstveni upravni odjel

Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat

Tel./fax. 052 560 016/ 560 005

 

KLASA: 350-02/20-03/12

URBROJ: 2168/07-03-1-21-17

Svetvinčenat, 06. prosinca 2021.

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br.  153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka  Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat,  KLASA: 350-02/20-02/12, URBROJ: 2168/07-02-1-21-16, od 06. prosinca 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat,  objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu  Urbanističkog plana uređenja

dijela Industrijske zone Bibići

 

  1. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela Industrijske zone Bibići (u daljnjem tekstu:  UPU dio IZ Bibići) provesti će se od 15. prosinca 2021. godine do 14. siječnja 2022. godine.
  2. Javni uvid u prijedlog UPU dijela IZ Bibići  može se obaviti u u prostorima Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47. svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, i utorkom od 8,00 do 17,00 sati.
  3. Javno izlaganje o prijedlogu UPU dijela IZ Bibići održati će se dana 21. prosinca 2021. godine u prostorima Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, s početkom u 11,00 sati.
  4. Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
  • imaju pravo pristupa na javni uvid o prijedlogu UPU dijela IZ Bibići,
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja odgovaraju nositelj izrade plana, odgovorni voditelj i prema potrebi drugi stručnjaci koji su sudjelovali u izradi prijedloga plana, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe do 14. siječnja 2022. godine.
  1. Tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja su dala zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu iz područja svog djelokruga, dostaviti će se posebnu obavijest o javnoj raspravi.
  2. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti nositelju izrade Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat zaključno do 14. siječnja 2022. godine. Očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

  PROČELNIK:

Alen Doblanović, v.r.

 

Obavijest o objavi javne rasprave UPU dio IZ Bibići 2021

I_TEKSTUALNI DIO

I_Odredbe za provedbu_2021

II_GRAFIČKI DIO

UPU BIBICI_PP-1. Koristenje i namjena povrsina

UPU BIBICI_PP-2.Promet

UPU BIBICI_PP-2a.Komunalna infrastruktura

UPU BIBICI_PP-3. Uvjeti koristenja i zastite prostora

UPU BIBICI_PP-4.

Nacin i uvjeti gradnje

III_PRILOZI

III-1 Obrazlozenje_Bibici

III-2 Sazetak za javnost