Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2024. godinu

        REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT KLASA: 400-02/23-01/22 URBROJ: 2163-35-02-1-23-1 Svetvinčenat, 03. listopada 2023.   J A V N I   P O Z I V za prijavu programa  i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2024. godinu I. Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine Svetvinčenat…