JAVNI POZIV za financiranje projekata i  manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ broj 26/15), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2023. godinu (KLASA: 400-02/23-01/10, URBROJ: 2163-35-02-1-23-1 od 15. veljače 2023. godine) namijenjenih financiranju projekata i manifestacija od…