J A V N I P O Z I V za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2023. godinu

        REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT KLASA: 400-02/22-01/02 URBROJ: 2163-35-02-1-22-1 Svetvinčenat, 14. rujna 2022.   J A V N I   P O Z I V za prijavu programa  i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2023. godinu   I. Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine…