JAVNI POZIV za financiranje projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ broj 26/15), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2022. godinu (KLASA: 402-08/22-01/11, URBROJ: 2163-35-03-1-22-1 od 14. siječnja 2022. godine) namijenjenih financiranju projekata i manifestacija od…