NATJEČAJ za prijem u službu višeg referenta za administrativne poslove

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ:2168/07-03-1-20-1 Svetvinčenat, 06. ožujka 2020. Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), u daljnjem tekstu Zakon, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat raspisuje NATJEČAJ za prijem u službu višeg…