Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2019.godinu

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT KLASA: 400-08/18-01/05 URBROJ: 2168/07-02-1-18-1 Svetvinčenat, 18. listopada 2018. J A V N I   P O Z I V za prijavu programa  i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2019. godinu   I. Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine Svetvinčenat jesu djelatnosti, projekti, programi…