REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETVINČENAT

KLASA: 351-02/14-01/09
URBROJ: 2168/07-01/01-14-11

Svetvinčenat, 17. studeni 2014.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat (“Službene novine Općine Svetvinčenat”, broj 2/13) i Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Svetvinčenat (KLASA: 351-02/14-01/09, Ur.broj: 2168/07-01/01-14-10) općinski načelnik Općine Svetvinčenat donosi

ZAKLJUČAK

O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUBVENCIJE

za raspisani Javni natječaj za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Svetvinčenat

1. Utvrđuje se konačna bodovna lista korisnika subvencije:

 

R.br. Podnositelj ponude BODOVI SUSTAV KORIŠTENJA OIE
Ime i prezime Adresa SUSTAV 1
KOTAO NA PELETE ILI DRVNU SJEČKU
SUSTAV 2
DIZALICA TOPLINE
SUSTAV 3
SUNČANI KOLEKTORI
 1. Anita Krijan Božac Pusti 25, Svetvinčenat 54,5

X

 2. Mladen Doblanović Svetvinčenat 17, Svetvinčenat 43

X

 3. Ivan Lazarić Šikuti 110, Svetvinčenat 42,5

x

 

2. Nakon objave ovog Zaključka na internetskim stranicama Općine Svetvinčenat (www.svetvincenat.hr), korisnici subvencije iz točke I. ovog Zaključka dužni su u roku od 30 dana dostaviti sljedeću dokumentaciju:

–       Glavni projekt izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera
–       Predračun sa specifikacijom svih radova i materijala.

Izrada glavnog projekta nije opravdani trošak te se isti neće subvencionirati.

3. Nakon dostave dokumentacije iz točke II. ovog Zaključka, Općina Svetvinčenat će u roku od 15 dana sklopiti s Podnositeljem ponude Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja troškova ugradnje sustava za korištenje OIE u kućanstvu.

Načelnik Općine Svetvinčenat

             Dalibor Macan

 

Dokument možete preuzeti u nastavku:

zaključak-OIE