ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUBVENCIJE – OIE

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT KLASA: 351-02/14-01/09 URBROJ: 2168/07-01/01-14-11 Svetvinčenat, 17. studeni 2014. Na temelju članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat (“Službene novine Općine Svetvinčenat”, broj 2/13) i Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora…

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUBVENCIJE – EnU

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT KLASA: 351-02/14-01/10 URBROJ: 2168/07-01/01-14-10 Svetvinčenat, 17. studeni 2014. Na temelju članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat (“Službene novine Općine Svetvinčenat”, broj 2/13) i Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća…