REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETVINČENAT

KLASA: 351-02/14-01/10
URBROJ: 2168/07-01/01-14-10

Svetvinčenat, 17. studeni 2014.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat (“Službene novine Općine Svetvinčenat”, broj 2/13) i Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Svetvinčenat“ (KLASA: 351-02/14-01/10, Ur.broj: 2168/07-01/01-14-09) općinski načelnik Općine Svetvinčenat donosi

 

ZAKLJUČAK

O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUBVENCIJE

za raspisani Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Svetvinčenat“

1. Utvrđuje se konačna bodovna lista korisnika subvencije:

 

R.br. Podnositelj ponude BODOVI
Ime i prezime Adresa
Milenko Sandrić Juršići 53, Svetvinčenat 166,5
Milenko Bulešić Štokovci 11, Svetvinčenat 162
Racan Ana Režanci 1, Svetvinčenat 160,5
. Mario Benčić Šikuti 107A, Svetvinčenat 131,2
Anita Krijan Božac Pusti 25, Svetvinčenat 110,5

 

2. Nakon objave ovog Zaključka na internetskim stranicama Općine Svetvinčenat (www.svetvincenat.hr), korisnici subvencije iz točke I. ovog Zaključka dužni su u roku od 60 dana dostaviti sljedeću dokumentaciju:

–       Glavni projekt izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera
–       Predračun sa specifikacijom svih radova i materijala.

Izrada glavnog projekta nije opravdani trošak te se isti neće subvencionirati.

3. Nakon dostave dokumentacije iz točke II. ovog Zaključka, Općina Svetvinčenat će u roku od 15 dana sklopiti s Podnositeljem ponude Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti obiteljski kuća.

 

Načelnik Općine Svetvinčenat

     Dalibor Macan

 

Dokument možete preuzeti u nastavku:

zaključak-EnU