Na temelju članka 3. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine Svetvinčenat“ br. 8/2023), i Odluke Općinskog načelnika o broju stipendija i iznosu mjesečne stipendije koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2023./2024., KLASA: 604-01/23-01/02, URBROJ: 2163-35-02-1-23-1, od 28.09.2023. godine, Općinski načelnik Općine Svetvinčenat  raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za dodjelu  5 studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024.            

 

            I. OSNOVNE I OPĆE ODREDBE

Raspisuje se  javni  natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) za dodjelu 5 studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024.

Sadašnji iznos stipendije iznosi 753,45 kuna / 100,00 EUR[1] mjesečno.

Stipendija se odobrava za cijelo razdoblje sveučilišnog, odnosno stručnog dodiplomskog studija, izuzev razdoblja apsolventskog statusa.  Stipendija pripada studentu, kojemu se dodijeli, za razdoblje od  01. listopada do 30. lipnja, a isplaćuje se do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom natječaju imaju slijedeće značenje:

 1. obitelj čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive,
 2. samohranim roditeljem smatra se roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi o svom djetetu,
 3. prosječna ocjena je rezultat koji se dobije kad se zbroj ocjena iz svih predmeta u podijeli s ukupnim brojem ocjena koje su se zbrajale, i to:
 • za studente prve godine studija. ocjene iz svih predmeta završne dvije godine srednje škole,
 • za studente druge i viših godina studija, ocjene iz svih predmeta prethodne završene akademske godine,
 1. neto prihodom smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja obitelj ostvaruje po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na drugi način, s time da se u te prihode ne uračunava pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina, primanja studenta – kandidata temeljem rada po ugovoru o djelu ili drugoj osnovi, a iznos prihoda umanjuje se i za iznos koji član obitelji na temelju propisa o obiteljskim odnosima plaća za uzdržavanje osobe koja nije član obitelji,

Status djeteta hrvatskog branitelja utvrđuje se primjenom propisa o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

           II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Za dodjelu stipendije mogu se natjecati redoviti studenti,  koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Općine Svetvinčenat najmanje 3 (tri) godine do dana objave Natječaja,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • studenti prve godine studija moraju imati prosjek ocjena od najmanje 3,5 u prethodnoj godini obrazovanja,
 • studenti druge godine studija na dalje moraju imati prosjek ocjena od najmanje 3,5 u prethodnoj godini studija,
 • da obitelj studenta ima podmirena sva dugovanja prema Općini Svetvinčenat.

 

Pravo na dodjelu stipendije nemaju studenti koji su korisnici kredita ili stipendije po drugom osnovu.

 

            III. KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU STIPENDIJA

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

 • uspjeh u prehodnoj godini školovanja, odnosno obrazovanja,
 • godina studija,
 • uspjeh na natjecanjima,
 • materijalni položaj,
 • socijalni uvjeti.

 

 

Vrijednost pojedinih kriterija i mjerila unutar tih kriterija u nastavku je  izražena u  bodovima.

Rangiranje kandidata za dodjelu studentske stipendije  vrši se temeljem zbroja bodova svih kriterija.

Ukupni broj bodova s temelja pojedinog kriterija utvrđuje se zbrajanjem bodova pojedinih mjerila, s time da se bodovi unutar pojedinog  mjerila ne zbrajaju.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost ima podnositelj prijave koji je ostvario bolji prosjek ocjena u prethodnoj godini školovanja ili obrazovanja.

 

1) USPJEH U PRETHODNOJ GODINI ŠKOLOVANJA

 

Prema kriteriju uspjeha u prethodnoj godini školovanja, odnosno obrazovanja dodjeljuje se slijedeći broj bodova:

 

 

PROSJEK OCJENA BODOVI
3,50 – 4,00 50
4,01 – 4,25 60
4,26 – 4,50 70
4,51 – 4,75 80
4,46 – 4,90 90
4,91 – 5,00 100

 

 

2) GODINA STUDIJA

 

Prema kriteriju godina studija dodjeljuje se slijedeći broj bodova:

GODINA STUDIJA BODOVI
Upisana 1. godina studija 0
Upisana 2. godina studija 10
Upisana 3. godina studija 20
Upisana 4. godina studija i 1. godina diplomskog studija 30
Upisana 5. godina studija i 2. godina diplomskog studija i više 40

 

3) USPJEH NA NATJECANJIMA

 

a) Prema kriteriju sudjelovanja i plasmana na županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju u prethodnoj godini školovanja/studija koji se nalaze u Katalogu Agencije za odgoj i obrazovanje, boduje se kako slijedi:

 

● Priznanje za osvojeno 1-3 mjesto na županijskom natjecanju 10 bodova
● Priznanje za osvojeno 1-3 mjesto na državnom natjecanju 20 bodova
● Priznanje za osvojeno 1-3 mjesto na međunarodnom

natjecanju

30 bodova

 

Ukoliko kandidat ostvaruje pravo na bodove iz više osnova iz prethodnog stavka ovoga članka, vrednuje se samo natjecanje iz one kategorije koja mu donosi povoljniji broj bodova.

 

b) Prema kriteriju sudjelovanja i plasmana na županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju u prethodnoj godini školovanja/studija, iz područja sporta,  boduje se kako slijedi:

 

● Priznanje za osvojeno 1-3 mjesto na županijskom natjecanju 5 bodova
● Priznanje za osvojeno 1-3 mjesto na državnom natjecanju 10 bodova
● Priznanje za osvojeno 1-3 mjesto na međunarodnom natjecanju 15 bodova
● Nastup za državnu reprezentaciju ili kategorizaciju sportaša 20 bodova

 

Ukoliko kandidat ostvaruje pravo na bodove iz više osnova iz prethodnog stavka ovoga članka, vrednuje se samo natjecanje iz one kategorije koja mu donosi povoljniji broj bodova.

 

Za ostvarenje bodova iz područja sporta, potrebno je dostaviti dokaz o ostvarenom uspjehu Hrvatskog školskog sportskog saveza, Nacionalnog stručnog saveza (bilten), odnosno Hrvatskog olimpijskog odbora.

 

c) Za smotre i aktivnosti koji se ne nalaze u Katalogu Agencije za odgoj i obrazovanje dodijeliti će se po bod po svakoj aktivnosti, do najviše 5 bodova.

 

 

4) MATERIJALNI POLOŽAJ

 

Prema kriteriju materijalnog položaja dodjeljuje se slijedeći broj bodova:

 

 

PRIHOD BODOVI
do 24.000,00 kn / 3.185,35 EUR 20
do 36.000,00 kn / 4.778,02 EUR 15
do 48.000,00 kn / 6.370,69 EUR 10
iznad 48.000,00 kn / 6.370,69 EUR

 

U tabličnom prikazu pokazatelj „Prihod“ predstavlja zbroj ukupnih godišnjih prihoda svih članova kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu podijeljen sa brojem članova kućanstva.

 

5) SOCIJALNI UVJETI

 

Prema kriterijima socijalnih uvjeta dodjeljuje se slijedeći broj bodova:

 

OKOLNOST BODOVI
–        podnositelj prijave bez oba roditelja 25
–        podnositelj prijave dijete samohranog roditelja 20
–        podnositelj prijave ili član kućanstva invalid preko 50% 15
–        podnositelj prijave član jednoroditeljske obitelji 10
–        podnositelj prijave podstanar u mjestu studiranja 10
–        podnositelj prijave smješten u studentskom domu 5
–        redovno studiranje drugog člana obitelji, po članu 5

 

Za navedene okolnosti potrebno je priložiti odgovarajuću dokumenatciju. Bodovi po ovom članku se zbrajaju.

 

 

            IV. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I NAČIN PREDAJE

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave obavijesti o ovom natječaju na službenim mrežnim stranicama Općine Svetvinčenat i na oglasnim pločama Općine Svetvinčenat (zaključno do 03. studenog 2023. godine) Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat u zatvorenoj omotnici na kojoj je s prednje strane naznačeno “OPĆINA SVETVINČENAT, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat – PRIJAVA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA”, a na stražnjoj strani ime prezime i adresa kandidata.

Prijave se predaju neposredno pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat ili se  u roku za podnošenje šalju poštom preporučeno na gore navedenu adresu.

Uz prijave se u zatvorenoj omotnici moraju nalaziti i svi dokazi o ispunjavanju uvjeta natječaja.

U tijeku roka za podnošenje prijava kandidati mogu povući podnijetu prijavu, te je naknadno ponovno podnijeti u roku za podnošenje prijava.

 

            V. ISPRAVE KOJE SE PRILAŽU PRIJAVI

 

Kandidati za dodjelu stipendije, dužni su  pisanoj prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije:

a) potvrdu visokog učilišta o upisu u tekućoj akademskoj godini (izvornik),

b) domovnicu (izvornik ili preslik),

c) osobnu iskaznicu (preslik obje strane),

d) prijepis svih ocjena prethodne akademske godine (izvornik), odnosno studenti prve godine, svjedodžbu (preslik) ili prijepis ocjena (izvornik) iz prethodne školske godine,

e) izjavu o članovima obitelji i njihovim prihodima u prethodnom tromjesečnom razdoblju,

f) dokaze o prihodima članova obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini (potvrde o plaći, odresci mirovina i drugo – u izvorniku ili presliku),

Prijave kojima nisu priloženi dokazi iz stavka 1. ovog članka u traženom obliku, odbacit će se kao nepotpune.

Kandidati uz dokaze iz prethodnog stavka, kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, prijavi mogu priložiti i druge valjane  dokaze u svezi mjerila temeljem kojih se vrši bodovanje.

Za utvrđivanje statusa djeteta bez roditelja, djeteta samohranog roditelja, odnosno statusa samohranog roditelja, te smještaja u studentskom domu odnosno podstanarstvu, dovoljna je vlastoručno potpisana izjava kandidata.U svezi ostalih mjerila kandidat može prilažiti, u izvorniku ili ovjerenom presliku, potvrde i druge dokaze izdane od nadležnih tijela odnosno pravnih i drugih osoba osoba, primjerice:

 • rješenje odnosno potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tjelesnom oštećenju,
 • diplomu, priznanje, potvrdu ili dr. o osvojenom mjestu na županijskom i državnom natjecanju odnosno o učestvovanju  na međunarodnom natjecanju u svojstvu državnog predstavnika
 • potvrdu srednje škole o redovnom školovanju odnosno potvrda visokog učilišta o pohađanju redovnog dodiplomskog studija od strane člana obitelji kandidata.

 

            VI. POSTUPAK ODLUČIVANJA O PRIJAVAMA

Povjerenstvo za dodjelu stipendija zaključkom će odbaciti prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za dodijelu stipendija (točka II. ovog  natječaja), kao i prijave koje budu nepravodobne ili nepotpune.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija će temeljem rezultata bodovanja kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i čije prijave budu pravodobne i potpune, utvrditi prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija, koja će biti objavljujena na oglasnoj ploči Općine Svetvinčenat, a o čemu će, kao i o rednom mjestu kandidata na prijedlogu liste i ukupnom broju bodova, biti pisano obaviješteni svi kandidati navedeni na prijedlogu liste s poukom o pravu na prigovor.

Kandidati čije prijave budu odbačene, kao i kandidati koji budu nezadovoljni bodovanjem na listi kandidata, moći će u roku od osam dana od prijama pisane obavijesti podnijeti prigovor Općinskom načelniku Općine Svetvinčenat.

Odluku o eventualno  podnijetim prigovorima donijet će  Općinski načelnik Općine Svetvinčenat, koji će  utvrditi konačnu  listu kandidata i temeljem nje donijeti  konačnu odluku o dodijeli stipendija.

 

            VII. UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA O DODJELI STIPENDIJE

 

Sa studentima kojima odlukom Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat bude  dodjeljena stipendija sklopit se pisani ugovor o dodijeli stipendije za  cijeli tijek studija.

Ugovor o dodjeli stipendije  sadržavat će osobito:

 • podatke o ugovornim stranama,
 • podatke o studiju i rok na koji se ugovor sklapa (ovisno o trajanju studija),
 • iznos stipendije, vrijeme za koje pripada stipendija, te rokove i način isplate,
 • odredbe o mogućnosti smanjenja, prekida i prestanka isplate stipendije zbog financijskih nemogućnosti Općine Svetvinčenat ,
 • obvezu studenta da dostavlja podatke o studiju,
 • obvezu korisnika stipendije o pomoći u radu Općine Svetvinčenat do 10 radnih dana tijekom ljetnih praznika, sve prema potrebama Općine Svetvinčenat,
 • odredbe o razlozima za prestanak prava na stipendiju, obvezi vraćanja stipendije, te rokovima i načinu vraćanja,
 • mjesto i nadnevak sklapanja ugovora,
 • potpise ugovornih strana.

 

Naprijed navedene ugovorne odredbe morat će u cijelosti  biti sukladne važećem Pravilniku za dodjelu stipendija Općine Svetvinčenat.

 

 

 

                                                                                               NAČELNIK:

                                                                                              Dean Perković, mag.oec.

 

KLASA: 604-01/23-01/02

URBROJ: 2163-35-02-1-23-2

Svetvinčenat, 18. listopada 2023.

 

[1] Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn

 

OBRASCI:

Prijava studenata na natječaj 2023./2024.

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija 2023./2024. (pdf)

_________________

Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Svetvinčenat 2023