REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT

Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat

Tel./fax. 052 560 016/ 560 005

 

KLASA: 350-02/20-03/10 URBROJ: 2168/07-03-1-20-17

Svetvinčenat, 01. rujna 2020.

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat, KLASA: 350- 02/20-03/10, URBROJ: 2168/07-02-1-20-16, od 01. rujna 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Turističkog područja Stanica Čabrunići

 

  1. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Turističkog područja Stanica Čabrunići (u daljnjem tekstu: Plan) održati će se od rujna 2020. godine do 13. listopada 2020. godine.
  2. Javni uvid u prijedlog Plana može se obaviti u u prostoriji Općinske vijećnice Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, i utorkom od 8,00 do 17,00 sati.
  3. Javno izlaganje o prijedlogu Plana održati će se dana rujna 2020. godine u prostorima Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, s početkom u 11,00 sati.
  4. Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio prijedloga Plana biti će objavljen i na službenim mrežnim stranicama Općine Svetvinčenat (svetvincenat.hr).
  5. Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa

na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.

  1. Tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja su dala zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu iz područja svog djelokruga, dostaviti će se posebna obavijest o javnoj
  2. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti nositelju izrade Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat zaključno do listopada 2020. godine. Očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

PROČELNIK:

Alen Doblanović

 

I Tekstualni dio