REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA
ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT

Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47,
52342 Svetvinčenat

Tel./fax. 052 560 016/ 560 005

 

KLASA: 350-02/18-03/23 URBROJ: 2168/07-03-1-18-4
Svetvinčenat, 16. listopada 2018.

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat, KLASA: 350-02/18-02/23, URBROJ: 2168/07-02-1-18-3 od 15. listopada 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Turističkog područja Cetergnasi

 

 1. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Turističkog područja Cetergnasi (u daljnjem tekstu: UPU Cetergnasi) provesti će se od listopada 2018. godine do 26. studenog 2018. godine.
 2. Javni uvid u prijedlog UPU Cetergnasi može se obaviti u u prostoriji Općinske vijećnice Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, i utorkom od 8,00 do 17,00 sati.
 3. Javno izlaganje o prijedlogu UPU Cetergnasi održati će se dana studenog 2018. godine u prostorima Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, s početkom u 12,00 sati.
 4. Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
  • imaju pravo pristupa na javni uvid o prijedlogu UPU Cetergnasi,
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja odgovaraju nositelj izrade plana, odgovorni voditelj i prema potrebi drugi stručnjaci koji su sudjelovali u izradi prijedloga plana, usmneo ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe do 26. studenog godine.
 5. Tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja su dala zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu iz područja svog djelokruga, dostaviti će se posebnu obavijest o javnoj
 6. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti nositelju izrade Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat zaključno do studenog 2018. godine. Očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

PROČELNIK:

Alen Doblanović, v.r.

 

Grafika