Na temelju članka 35. st. 2.,  i članka 391. st. 1., Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br.  91/96, 137/97, 68/98, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),  članka. 6. Zakona o zakupu i  kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine “br. 125/11, 64/15, 112/18), članka 12. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Svetvinčenat (“Službene novine Općine Svetvinčenat” br. 2/16)  i Odluke Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat o davanju prethodne suglasnosti ra raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 940-01/23-01/02, URBROJ: 2163-35-1-1-23-1, donesene na sjednici održanoj dana 18. siječnja 20238.god., Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat raspisuje

 

  N A T J E Č A J 

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I

            Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Općini Svetvinčenat i to u naselju Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, prizemlje,  kako slijedi:

 

 1. Svetvinčenat / zgrada kbr. Svetvinčenat 47,
 • prostor površine 30 m2, na kč.br. zgr. 130 k.o. Svetvinčenat
 • za djelatnost: trgovinska djelatnost – prodaja robe na malo, skladištenje robe, agencijske usluge, bankarska djelatnost – financijske usluge,
 • početna cijena zakupa: 30,00 kn / 3,98 EUR / m2,
 • za navedeni poslovni prostor ne postoji prvenstveno pravo zakupa
 • jamčevina za prostor plaća se u iznosu 10.799,95 kn / 1.433,40 EUR (iznos jednak godišnjoj visini početne cijene zakupa)
 • natječaj će se provesti usmenim javnim nadmetanjem na dan koji se odredi javnim natječajem.
 • Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme od 5 (pet) godina,

–     početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 900,00 kn / 119,45 EUR uvećano za

PDV,

 

            Očevid poslovnog prostora omogućiti će se dana 17.03.2023.g., od 09,00 – 11,00 sati, uz prethodnu najavu.

 

II

            Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, bez inventara, što isključuje sve naknadne prigovore zakupca.

 

Sa stanjem poslovnog prostora natjecatelji se mogu upoznati u terminu za očevid naznačenim u točki I ovog natječaja.

 

Prije svakog ulaganja zakupnik je dužan ishodovati suglasnost zakupodavca i maksimalno sačuvati izvornost pročelja sukladno posebnim uvjetima nadležnog tijela.

 

Pod uređenjem razumijevaju se nužni i korisni radovi, naročito radovi na nosivoj  konstrukciji zgrade uključivo i izolaciju zidova, podova i temelja zgrade, pokrov, pročelja zgrade, radovi na električnim, telefonskim, vodovodnim, kanalizacijskim i drugim  instalacijama, sanitarnim uređajima, kao i keramičarski i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidova, te zamjena i popravak stolarije.

 

Radove iz prethodnog stavka zakupnik je dužan ustupiti primjenom Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), nakon što ih odobri zakupodavac.

 

Zakupodavac ima pravo da putem ovlaštene osobe nadzire izvođenje radova, te da prisustvuje primopredaji radova, a zakupnik da putem izabranog izvođača iste izvede sukladno troškovniku i drugoj dokumentaciji.

 

Ulaganje zakupnika u preuređenje poslovnog prostora uračunat će se kao unaprijed plaćene zakupnine po završetku radova na preuređenju sukladno vrijednosti izvršenih radova i ugovorenoj zakupnini (što će se utvrditi anexom ugovora o zakupu), a vremenski se uračunava po isteku vremena uračunavanja jamčevine odnosno donošenja posebne Odluke načelnika kojom će se utvrditi način i vrijeme prebijanja priznatih ulaganja sa zakupninom.

 

Sva ulaganja izvršena bez pisane suglasnosti zakupodavca, pa bila ona nužna ili korisna neće se priznavati te će ih u cijelosti snositi zakupnik.

 

Zbog postupanja zakupnika protivno prethodnim odredbama ovog članka, zakupodavac je ovlašten otkazati ugovor o zakupu, a zakupnik je dužan predati poslovni prostor zakupodavcu slobodan od osoba i stvari, u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana donošenja Odluke načelnika o raskidu ugovora.

 

III

               Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz točke I. ovog natječaja imaju hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, članovi obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, dragovoljci i ostali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci pod uvjetom da nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ukoliko sudjeluju i udovolje uvjetima postignutim na licitaciji, a koje prvenstveno pravo mogu ostvariti samo jednokratno.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu iz prethodne alineje podrazumijeva prihvaćanje najviše ponuđene cijene zakupa iz provedenog natječajnog postupka.

 

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nemaju pravne osobe čiji je osnivač ili suosnivač osoba iz prethodne alineje.

 

Osobe koje imaju pravo prvenstva moraju istovremeno s pisanom prijavom dostaviti dokaz u izvorniku ili ovjerenom presliku o utvrđenom svojstvu, od nadležnog Ureda za obranu temeljem kojeg imaju pravo prvenstva za zasnivanje zakupa, te uvjerenje Zavoda za mirovinsko osiguranje da nisu korisnici mirovine i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nisu po osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji već iskoristili to pravo po osnovi zakupa.

 

IV

               Natječaj će se provesti usmenim javnim nadmetanjem (licitacija).

 

 

V

              Obavijest o raspisivanju natječaja biti će objavljena u dnevnom glasilu “Glas Istre”, a cjeloviti tekst natječaja  na oglasnim pločama i mrežnoj stranici Općine Svetvinčenat.

 

Usmeno javno nadmetanje za zakup poslovnih prostora iz toč.I ovog natječaja održati će se dana 21.03.2023. god., (utorak) u općinskoj vijećnici  Općine Svetvinčenat sa početkom u 12,30 sati. Javno nadmetanje vodi nadležno Povjerenstvo, a koje i zaprima prijave i dokaze, te utvrđuje koji ponuditelji ispunjavaju uvjete natječaja.

 

VI

            Prijave za sudjelovanje u natječaju obavezno sadrže slijedeće dokaze:

 

▪  dokaz o uplati jamčevine – jamčevina se uplaćuje u korist IBAN broja Proračuna Općine Svetvinčenat br. HR9524020061843500002 pozivom na broj HR68 7811-OIB za pravne i fizičke osobe; jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja uračunava se u zakupninu počev od dana nastanka obveze plaćanja zakupnine,

 

 • dokaz o državljanstvu – osobnu iskaznicu na uvid i preslik iste ukoliko je natjecatelj fizička osoba, obrtnicu odnosno preslik iste za fizičke osobe obrtnike, izvadak iz trgovačkog registra na uvid (ne stariji od 6 mjeseci) i preslik istog ako je natjecatelj pravna osoba, te osobni identifikacijski broj (OIB);
 • dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Općini Svetvinčenat  (potvrda  Općine Svetvinčenat);
 • punomoć za zastupanje (ako ima opunomoćenika) odnosno ovlaštenje predstavnika pravnih osoba, ovjerenu po javnom bilježniku;
 • preslik kartice tekućeg ili žiro računa.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Povjerenstvo za provedbu natječaja izuzet će s natječaja onu fizičku ili pravnu osobu za koju utvrdi da do dana provođenja natječaja iznos jamčevine nije doznačen u korist žiro računa Općine Svetvinčenat.

Prijave natjecatelja koje iskazuju dug prema Općine Svetvinčenat i nepotpune prijave, koje ne sadrže sve što je traženo, neće se razmatrati.

 

  VII

Usmeno nadmetanje provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja.

Povjerenstvo uvodno otvara nadmetanje i zaprima prijave, utvrđuje koji ponuditelj ispunjava uvjete natječaja, te u tom smislu donosi odgovarajuću odluku koju odmah objavljuje.

O tijeku sjednice vodi se zapisnik kojeg po okončanju sjednice potpisuju članovi Povjerenstva i zapisničar, a ovjeravaju ga dva ovjerovitelja zapisnika koje između sebe izabiru nazočni ponuditelji.

Usmeno nadmetanje provodi se povećanjem usmene ponude.

Najmanji iznos povećanja usmene ponude iznosi 10% od mjesečnog iznosa početne zakupnine (90,00 kuna / 11,95 EUR).

Usmeno nadmetanje okončat će se po isteku dvije minute od isticanja posljednje ponude.

Ako se za usmeno nadmetanje za poslovni prostor pojavi samo jedan ponuditelj, a ispunjava uvjete natječaja, Povjerenstvo  utvrđuje njegovu ponudu po početnoj cijeni kao najpovoljniju.

Po okončanju nadmetanja Povjerenstvo utvrđuje koja se ponuda smatra najpovoljnija, te takvo utvrđenje unosi u zapisnik.

Ponuditelji koji žele ostvariti prvenstveno pravo iz točke III. dužni su Povjerentsvu  uz potvrdu nadležnog tijela da nisu korisnici mirovine po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji predati slijedeće isprave:

a) za HRVI

– drugostupanjsko rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja (Uprava za skrb MORH-a)

b) za članove obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja

 • dokaz o stradanju u Domovinskom ratu koji izdaje Ured za žrtve rata Vlade RH ili postrojbe HV odnosno MUP-a

c) dragovoljci Domovinskog rata od 30. svibnja 1990. godine do 15. veljače 1992. godine i ostali hrvatski branitelji

– potvrda Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova o sudjelovanju u Domovinskom ratu.

Ako ponuditelj koji dokaže da ostvaruje prvenstveno pravo, iskaže da to pravo želi ostvariti, njegova izjava unosi se u zapisnik, a takvu izjavu ponuditelj potpisuje.

Po okončanju postupka natječaja, zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom ponude za koju smatra da je najpovoljnija i da ju je potrebno prihvatiti, Povjerenstvo dostavlja načelniku radi donošenja odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora, o čemu se obavještava Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat.

 

VIII

        Ugovor o zakupu sklopiti će se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o prihvatu ponude. Na ugovoreni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14).

Ugovori o zakupu sklapaju se kao ovršne isprave sukladno odredbama zakona o ovrsi, a na trošak zakupnika.

Ponuditelj koji nakon donošenja Odluke Općinskog vijeća o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnoga prostora odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi sklapanju ugovora u roku  određenom za sklapanje ugovora gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a poslovni prostor će se ponovno izložiti natječaju.

 

Ponuditeljima kojima su ponude utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, uplaćena jamčevina vratiti će se u roku od trideset (30) dana od dana donošenja Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora. Ponuditeljima koji odustanu od ponude prije donošenja narečene Odluke, uplaćena jamčevina vratiti će se u roku od trideset (30) dana od dana dostave ili zaprimanja izjave o odustanku od ponude.

 

 

IX

           Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do petnaestog dana u mjesecu nakon čega se plaća zatezna kamata.

Zakupnik je dužan plaćati naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor, kao i kumunalnu naknadu i druge naknade koje se plaćaju uz zakupninu o njihovu dospijeću. Naknada za te troškove nije uračunata u zakupninu.

Zakupnik je dužan snositi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

 

                   X

          Zakupnik je u obvezi podnijeti Ugovor na solemnizaciju javnom bilježniku u roku od 8 dana od dana sklopljenog ugovora, na vlastiti trošak.

 

XI

          Općina Svetvinčenat pridržava pravo da poništi natječaj u cijelosti ili djelomično i da ne prihvati nijednu primljenu ponudu.

 

XII

              Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve informacije o natječaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, svakim radnim danom od 08.00.-12.00. sati ili na telefon 560-016.

 

 

 

 

PROČELNIK:

Alen Doblanović, dipl. ing.

 

 

 

KLASA: 940-01/23-01/02

URBROJ: 2163-35-03-1-23-2

U Svetvinčentu, 13.03.2023.