JAVNI POZIV za financiranje projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ broj 26/15, 37/21), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2024. godinu (KLASA: 402-01/24-01/2, URBROJ: 2163-35-02/1-24-1 od 29. siječnja 2024. godine) namijenjenih financiranju projekata i manifestacija…

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2024. godinu

        REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT KLASA: 400-02/23-01/22 URBROJ: 2163-35-02-1-23-1 Svetvinčenat, 03. listopada 2023.   J A V N I   P O Z I V za prijavu programa  i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2024. godinu I. Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine Svetvinčenat…

Studentske stipendije 2023./2024.

Na temelju članka 3. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine Svetvinčenat“ br. 8/2023), i Odluke Općinskog načelnika o broju stipendija i iznosu mjesečne stipendije koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2023./2024., KLASA: 604-01/23-01/02, URBROJ: 2163-35-02-1-23-1, od 28.09.2023. godine, Općinski načelnik Općine Svetvinčenat  raspisuje   J A V N I  N A…

JAVNI POZIV za financiranje projekata i  manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ broj 26/15), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2023. godinu (KLASA: 400-02/23-01/10, URBROJ: 2163-35-02-1-23-1 od 15. veljače 2023. godine) namijenjenih financiranju projekata i manifestacija od…