JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2022. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT KLASA: 400-08/21-01/03 URBROJ: 2168/07-02-1-21-1 Svetvinčenat, 07. listopada 2021. J A V N I   P O Z I V za prijavu programa  i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2022. godinu   I. Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine Svetvinčenat jesu djelatnosti, projekti, programi…

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE SVETVINČENAT U 2021. GODINI

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne Novineˮ broj 26/15), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2021. godinu (KLASA: 402-08/21-01/01, URBROJ: 2168/07-03-3-21-1 od 04. siječnja 2021. godine) namijenjenih financiranju projekata i manifestacija od…

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata udruga u sportu na području Općine Svetvinčenat za 2021. godinu

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata udruga u sportu na području Općine Svetvinčenat za 2021. godinu   Opći cilj: povećanje kvalitete života djece, mladeži te svih građana kroz provođenje sportskih programa treninga i natjecanja u sportskim klubovima općine te kroz sportsku rekreaciju. Udruge suglasno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja; provođenje sportskih aktivnosti…

J A V N I N A T J E Č A J za dodjelu 5 studentskih stipendija u akademskoj godini 2020./2021.

Na temelju članka 14. Odluke o stipendiranju studenata od dana  26.11.1999.god. KLASA: 023-01/99-01/677, URBROJ: 2168/07-09-99-01, i Odluke Općinskog načelnika o broju stipendija i iznosu mjesečne stipendije koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2020./2021., KLASA: 604-02/20-01/03, URBROJ: 2168/07-02-1-20-1, od 04.11.2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat  raspisuje J A V N I  N A T…