REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  SVETVINČENAT

Jedinstveni upravni odjel

Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat

Tel./fax. 052 560 016/ 560 005

 

KLASA: 350-02/22-03/05

URBROJ: 2163-35-03-1-22-32

Svetvinčenat, 18. srpnja 2022.

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br.  153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka  Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat,  KLASA: 350-02/22-02/05, URBROJ: 2163-35-02-1-22-31, od 18. srpnja 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat,  objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu  Urbanističkog plana uređenja

Industrijske zone Čabrunići

 

  1. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Bibići (u daljnjem tekstu:  UPU IZ Čabrunići) provesti će se od 27. srpnja 2022. godine do 26. kolovoza 2022. godine.
  2. Javni uvid u prijedlog UPU IZ Čabrunići  može se obaviti u prostorima Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47. svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, i utorkom od 8,00 do 17,00 sati.
  3. Javno izlaganje o prijedlogu UPU IZ Čabrunići održati će se dana 04. kolovoza 2022. godine u prostorima Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, s početkom u 11,00 sati.
  4. Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
  • imaju pravo pristupa na javni uvid o prijedlogu UPU IZ Čabrunići,
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja odgovaraju nositelj izrade plana, odgovorni voditelj i prema potrebi drugi stručnjaci koji su sudjelovali u izradi prijedloga plana, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe do 26. kolovoza 2022. godine.

 

5. Tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja su dala zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu iz područja svog djelokruga, dostaviti će se posebnu obavijest o javnoj raspravi.

6. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti nositelju izrade Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat zaključno do 26. kolovoza 2022. godine. Očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

                    PROČELNIK:

                               Alen Doblanović, v.r.

PRIJEDLOG PLANA

GRAFIČKI DIO:

1. Namjena površina Model

2.1 Promet Model

2.2. Elektroenergetika_srednji napon Model

3. Uvjeti korištenja_oblici korištenja Model

4. Način i uvjeti gradnje Model

 

TEKSTUALNI DIO:

I_UPU_IND_ZONA_ČABRUNIĆI_ODREDBE

III_UPU_IND_ZONA_ČABRUNIĆI_OBRAZLOŽENJE

III_UPU_IND_ZONA_ČABRUNIĆI_SAŽETAK_P