OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Savjetovanje traje od 15. listopada do 31. listopada 2019. godine

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 31. listopada 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama putem pošte ili osobno na adresu Općinu Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat ili slanjem na fax 560-005 ili putem e-maila na adresu info@svetvincenat.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na web stranici Općine Svetvinčenat. Ukoliko podnositelj prijedloga  ne želi da njegov doprinos bude javno objavljen, mora to jasno naznačiti u obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt prijedloga Odluke o o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

 

                                                                                                     OPĆINA SVETVINČENAT

Prilozi:

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

-Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih pasa, mačaka, divljih životinja i zvijeri te opasnih životinja 2019