Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu: ZSN) (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11, 04/18),  Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat raspisuje

OGLAS

za prijem u službu na određeno vrijeme

u Općinu Svetvinčenat, Vlastiti pogon Općine Svetvinčenat, na radno mjesto Radnik na održavanju javnih površina i groblja 1 izvršitelj), na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci, s mogućnošću produženja za još 6 mjeseci.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drugačije određeno.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

  • završena osnovna škola
  • vozačka dozvola za B kategoriju
  • poželjno znanje o rukovanju motornom pilom i kosilicom

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Temeljem članka 28. ZNS-a, osoba se prima u službu na određeno vrijeme uz probni rad od dva (2) mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o nekažnjavanju (sa suda, ne stariji od 6 mjeseci),
  • potvrdu o ostvarenom radnom stažu sa HZMO-a (iz kojeg je vidljiv cjelokupno ostvareni radni staž),
  • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka. Ispunjavanje natječajnih uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog roka.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i običnu presliku rješenja o priznatom statusu, odnosno običnu presliku potvrde o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web stranici Općine Svetvinčenat (www.svetvincenat.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Svetvinčenat bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose na adresu:

Općina Svetvinčenat

Svetvinčenat 47

52342 Svetvinčenat

s naznakom: ˝Oglas – Radnik na održavanju javnih površina i groblja, NE OTVARAJ˝

u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, odnosno do 23. ožujka 2018. godine.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/18-01/01

URBROJ: 2168/07-03-1-18-1

Svetvinčenat, 16. ožujka 2018.

PROČELNIK

Alen Doblanović, dipl.ing.

Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku;

Oglas za prijem u službu_Radnik na održavanju javnih površina i groblja – 16. ožujka 2018.

Obavijesti i upute kandidatima_Radnik na održavanju javnih površina i groblja -16. ožujka 2018.