OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
prijavljenim na Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za administrativne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 23.2.2022.

 

 

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

Viši stručni suradnik/ica za administrativne poslove

 

Opis poslova:

 • obavlja protokolarne i administrativne poslove vezane za rad općinskog načelnika, Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • obavlja upravne, administrativne, opće i tehničke poslove za potrebe općinske uprave, izdaje uvjerenja, potvrde i druge akte o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju
 • obavlja poslove pripreme projekta za kandidiranje na EU i druge međunarodne fondove, fondove financijskih institucija i stranih vlada,
 • obavlja poslove implementacije projekata i programa prema sklopljenim ugovorima između međunarodnog ili nacionalnog donatora i općine,
 • sudjeluje u edukacijama, radionicama, treninzima i drugih načina osposobljavanja djelatnika u tijelima Istarske županije i djelatnika u jedinicama lokalne samouprave, građana, posebno poduzetnika, mladih i kulturnih djelatnika za suradnju s institucijama Europske unije, za pripremu projekata za kandidiranje na fondove Europske unije i druge međunarodne izvore, za razmjenu iskustava između poduzetnika s područja Europske unije, Istarske županije i Općine Svetvinčenat, te jačanje njihovih poslovnih veza,
 • obavlja poslove sređivanja, evidentiranja i čuvanja baze podataka o projektima koji se provode u Općini Svetvinčenat i na području Općine Svetvinčenat,
  prati zakone i propise iz svog djelokruga rada, te načelniku Općine i pročelniku Upravnog odjela predlaže mjere, sredstva i akte za unapređenje rada
  obavlja druge poslove po nalogu Pročelnika.

 

 

PODACI O PLAĆI

Plaću višeg stručnog suradnika/ice za administrativne poslove, čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat (Klasa: 023-05/20-01/28, Urbroj: 2163-35-02-1-22-3 od 27. siječnja 2022. godine) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat (Klasa 021-05/20-01/10, Urbroj: 2163-35-01-22-3 od 11. ožujka 2022. godine) utvrđen je koeficijent složenosti poslova višeg stručnog suradnika koeficijentom 2,80.
Prema Odluci o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat (Klasa: 022-05/21-01/20, Urbroj: 2168/07-02-1-21-1 od 11. studenog 2021. godine) osnovica iznosi 2.751,60 kuna bruto, uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

TESTIRANJE KANDIDATA

 • Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima – pismeni test
 • Intervju s Povjerenstvom za provedbu Oglasa

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE – PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA NA KOJE SE SLUŽBENIK/CA PRIMA:

 • Ustav RH (pročišćeni tekst) (56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00- pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01- pročišćeni tekst i 76/10, 85/10
  – pročišćeni tekst i 05/14)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 )
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18, i 112/19 ) ,
  Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, broj 47/09, 110/21)
  Europa u 12 lekcija, Pascal Fontaine (poveznica na izdanje iz 2018. godine: http://publications.europa.eu/resource/cellar/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe- 01aa75ed71a1.0004.01/DOC_1)
 • Hrvatska na putu u Europsku uniju, Od kandidature do članstva, MEI. (poveznica na sedmo izdanje iz 2015. godine: http://www.mvep.hr/files/file/publikacije/Hrvatska-na- putu-u-EU-7-izd-final.pdf)

 

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja (20 pitanja – 20 bodova).
Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pismena provjera traje najduže 45 minuta.

Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 50% bodova (10 bodova).

Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 20.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu Oglasa (intervju). Nakon izvršenog razgovora – intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 40.
Povjerenstvo za razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad u Općini Svetvinčenat. Rezultati intervjua boduju se na način kao i testiranje.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu Oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat izvješće o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Svi kandidati prijavljeni na Oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na Oglas za prijem u službu.

 

 

Općina Svetvinčenat
KLASA: 112-01/22-01/2
URBROJ: 2163-35-03-1-22-11

 

Preuzimanje dokumenta:

1.OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

2.Poziv na prethodnu provjeru znanja

_______________________________

29.03.2022.

Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata