Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne Novineˮ broj 26/15), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2021. godinu (KLASA: 402-08/21-01/01, URBROJ: 2168/07-03-3-21-1 od 04. siječnja 2021. godine) namijenjenih financiranju projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva na području Općine Svetvinčenat, Općinski načelnik Općine Svetvinčenat raspisuje

JAVNI POZIV

za financiranje projekata i manifestacija od interesa za opće dobro 

koje provode organizacije civilnog društva na području Općine Svetvinčenat

Članak 1.

Općina Svetvinčenat poziva organizacije civilnog društva (udruge, umjetničke organizacije i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem na području općine Svetvinčenat ili koje provode projekt za korisnike s područja općine Svetvinčenat, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro. 

Članak 2.

Organizacije civilnog društva sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja: 

KULTURA

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Članak 3.

Organizacije civilnog društva mogu prijaviti projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području, kako slijedi:

  1. Prioritetno područje: KULTURA

Projekti, manifestacije i aktivnosti organizacija civilnog društva (udruge, umjetničke organizacije i druge neprofitne organizaciji u kulturi) koji se odnose na sljedeća područja djelovanja:

1.1. dramske i plesne umjetnosti te izvedbene umjetnosti, 

1.2. filmsku i audiovizualnu djelatnost,

1.3. knjižne, nakladničke i knjižarske djelatnosti,

1.4. vizualne umjetnosti, 

1.5. kulturno umjetničkog amaterizma, 

1.6. inovativne umjetničke i kulturne prakse, 

1.7. očuvanje i promicanje autohtone kulturne baštine i tradicije,

1.8. likovnu i muzejsko – galerijsku djelatnost,

1.9. glazbenu i glazbeno – scensku djelatnost,

1.10. gradske manifestacije i festivale, 

1.11. međunarodnu kulturnu suradnju.

  1. Prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Projekti, manifestacije i aktivnosti organizacija civilnog društva koji se odnose na sljedeća područja djelovanja:

4.1.  djecu i mlade,

4.2  starije osobe i palijativnu skrb,

4.3  osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju

4.4  poboljšanje zdravlja i kvalitetu življenja

Članak 4.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 80.000,00 kuna. 

Planirana vrijednost Javnog poziva po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi:

Naziv  područjaIznos financijskih sredstava po područjuOčekivani broj ugovoraOčekivani datum raspisivanja natječajaOčekivani datum završetka natječajaOčekivani  rok

ugovaranja01. KULTURA40.000,00 kn5Siječanj 2021.Veljača 2021.u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju02. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB40.000,00 kn10

Članak 5.

Svaka organizacija civilnog društva može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do  kraja kalendarske godine u kojoj se natječaj raspisuje. Ista organizacija civilnog društva može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja ovog Poziva.

Članak 6.

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti organizacija civilnog društva koja je upisana u  nadležni registar, koja provodi projekte iz područja koji zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Općinu Svetvinčenat, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Svetvinčenat te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. 

Organizacija civilnog društva čiji je projekt odobren za financiranje, prije sklapanja Ugovora, mora priložiti dokaz da se protiv odgovorne osobe u organizaciji civilnog društva i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da organizacija civilnog društva ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Članak 7.

Tko su prihvatljivi i neprihvatljivi prijavitelji te koji su prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje. 

Članak 8.

Nakon provjere administrativnih kriterija Javnog poziva navedenih u članku 7. ovog Javnog poziva, procjenjivat će se ispunjava li projekt kvalitativne kriterije iz Članka 3. ovog Javnog poziva bodovat će se iskustvo i kapaciteti organizacije civilnog društva za provođenje aktivnosti, relevantnost projekta u odnosu na ciljeve Javnog poziva, kvaliteta priloženog proračuna, te važnost projekta za lokalnu zajednicu. Detaljnije informacije nalaze se u Uputama za prijavitelje.

Članak 9.

Prijave se dostavljaju na propisanim obrascima isključivo u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Svetvinčenat (www.svetvincenat.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva.

Članak 10.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Svetvinčenat ili preporučenom pošiljkom do 08.02.2021. godine na adresu:

Općina Svetvinčenat,

Svetvinčenat 47,

52 342 Svetvinčenat

„Javni poziv za organizacije civilnog društva – ne otvaraj“

a na prednjem dijelu omotnice OBAVEZNO je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja, s naslovom „Javni poziv za organizacije civilnog društva – NE OTVARAJ“.

Članak 11.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv.

Članak 12.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. 

Članak 13.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte u Proračunu Općine Svetvinčenat za 2021. godinu, Općina Svetvinčenat će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu.

Članak 14.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

Članak 15.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@svetvincenat.hr, najkasnije 8 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

KLASA: 402-08/21-01/01

URBROJ: 2168/07-03-3-21-05

Svetvinčenat, 4. siječanj 2021.

Općinski načelnik Općine Svetvinčenat

Dalibor Macan

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Svetvinčenat ili preporučenom pošiljkom do ponedjeljka, 08. veljače 2021. godine na adresu Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat.

1. Javni poziv

2. Godišnji plan objave natječaja 2017

3. Pravilnik o financiranju javnih potreba

4. Upute za prijavitelje

4.3. Obrazac opisa projekta

4.4. Obrazac proračuna

4.5.Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

4.6. Obrazac za procjenu kvalitete_vrijednosti programa ili projekta

4.7. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

4.8. Ugovor o financiranju

4.9. Obrazac za opisni izvještaj

4.10. Obrazac za financijski izvještaj

Odluka o dodjeli financijskih sredstava_KULTURA

Odluka o dodjeli financijskih sredstava_SOCIJALA