Pozivaju se svi vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Svetvinčenat, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16), dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, poljoprivredni objekti, garaže, gospodarski objekti i sl.), procjeni količine, vrstu i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.