REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  SVETVINČENAT
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 930-01/20-01/46
URBROJ: 2168/07-03-1-20-1
Svetvinčenat, 03. rujna 2020.

 

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka

 evidentiranja nerazvrstane ceste

 

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NPC 17 koja se proteže duž k.č. br. 2835/1, k.o. Štokovci, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste.

Na terenu će se vršiti obilježavanje zemljišta na kojem je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta.

Dana 23.09.2020. godine u vremenu od 9.00 do 10.00 sati u prostorijama geodetskog ureda ABAKA d.o.o., Pusta 5a, Rovinj, biti će moguće izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u svrhu formiranja čestice nerazvrstane ceste.

Stabilizaciju i označavanje lomnih točaka granica predmetne čestice, te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz ureda ABAKA d.o.o. Rovinj.

 

 

                                    PROČELNIK

                                    Alen Doblanović