OPĆINA SVETVINČENAT U SURADNJI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Svetvinčenat

 

  1. Predmet Natječaja

Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (u tekstu: sustavi OIE) na području Općine Svetvinčenat (u tekstu: Provoditelj natječaja).
Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: subvencije) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Fond) i Provoditelja natječaja može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave).
Postojeća građevina sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) je svaka ona građevina koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema cit. Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena.

Predmet ovog Natječaja nisu obiteljske kuće:

–       čija je gradnja u tijeku i
–       one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) – sve do okončanja postupka.

Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je postojeća građevina:

-u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju;
-s najviše dvije stambene jedinice (u tekstu: kućanstva);
-izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici;
-građevinske bruto površine do 400 m2.

 

Subvencionirati će se ugradnja sljedećih sustava OIE:

a)    sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje;
b)    kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sječku, pelete i pirolitički kotlovi);
c)    dizalice topline (zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda) za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje.
d)    fotonaponski pretvarači (moduli) za proizvodnju električne energije;

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje subvencije Fonda i Provoditelja natječaja do najviše dva sustava OIE po kućanstvu.

Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije prihvatljivi trošak.

 Prihvatljivi troškovi subvencije kao i minimalni tehnički uvjeti koje je potrebno postići ugradnjom sustava OIE definirani su Pravilnikom za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (Članak 3., u tekstu: Pravilnik).

 

Cjelokupni dokument i ostale vezane uz natječaj možete preuzeti :

Izmjene dopune natječaja OIE

Natječaj za fizičke osobe-PROČIŠĆENI TEKST

Ispravak javnog natječaja

Pravilnik

Prilog 1. Prijavni obrazac za fizičke osobe

Prilog 2. Nacrt ugovora JLS s fizičkom osobom

Prilog 3. Vrijednosni kupon

Prilog 4. Zahtjev_za_isplatu_subvencije_OIE