Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ, broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i  manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat, dana 16. siječnja 2017. donosi

 

GODIŠNJI PLAN

raspisivanja javnih poziva za financiranje programa, projekta i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat u 2017. godini

 

I.

Općina Svetvinčenat raspisat će Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat u 2017.godini za slijedeća prioritetna područja:

 

 

Naziv  područja

 

 

Iznos financijskih sredstava po području

 

Očekivani broj ugovora

Očekivani datum raspisivanja natječaja Očekivani datum završetka natječaja  

Očekivani  rok

ugovaranja

01.  SPORT

302.500,00 kn 6  

Siječanj 2016.

 

Veljača 2016.

u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju

02. KULTURA

40.000,00 kn

5

03. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 40.000,00 kn

10

 

II.

Ovaj  plan objavit će se na mrežnim stranicama Općine Svetvinčenat; www.svetvincenat.hr.

 

 

 

 

 

                                                                                   v.d. pročelnik

        Igor Macan

KLASA: 402-08/17-01/02

URBROJ: 2168/07-03-2-17-02

Svetvinčenat, 23. siječanj 2017.