REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  SVETVINČENAT

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 023-05/21-01/12

URBROJ: 2168/07-03-1-21-1

 

Svetvinčenat, 03. svibnja 2021.

 

Obavijest 

o postupku korištenja površina javne namjene i postupak oglašavanja i plakatiranja za vrijeme provedbe izborne promidžbe

 

Obavještavamo političke stranke te druge sudionike na predstojećim lokalnim izborima da je Odlukom o komunalnom redu Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine Svetvinčenat“ br. 4/19) uređen postupak korištenja površina javne namjene i postupak oglašavanja i plakatiranja oglasa, plakata ili drugih objava reklamnog, promidžbenog, informativnog ili drugog obilježja za vrijeme provedbe izborne promidžbe.

 

Korištenje javnih površina i mjesta za postavljanje plakata kao i postavljanje privremenih objekata na javnim površinama moguće je nakon ishođenja odobrenja odnosno rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat.

 

Rješenje se izdaje pod slijedećim uvjetima:

 • da se zauzimanjem određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu,
 • da zauzimanje određene javne površine ni u kom slučaju ne sprječava i remeti kretanje interventnih vozila javnih službi,
 • da u trenutku podnošenja zahtjeva za korištenje javne površine već nije izdano odobrenje za korištenje iste javne površine.

Upute:

 1. Ukoliko za istu lokaciju bude podneseno više zahtjeva isti će se rješavati prema redoslijedu zaprimanja u skladu s načelom ravnopravnog položaja u predstavljanju i načelom jednakih uvjeta u predizbornom nadmetanju i izbornoj promidžbi.
 2. Za postavljanje plakata iz ove obavijesti na javnim površinama ne plaća se naknada.
 3. Za potrebe održavanja sastanaka političkih stranka ili nositelja nezavisnih lista omogućiti će se korištenje odgovarajućeg i slobodnog prostora u vlasništvu Općine Svetvinčenat, po dogovoru i bez naknade, prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva, uz poštivanje i pridržavanje svih važećih epidemioloških mjera, preporuka i odluka Stožera civilne zaštite RH i IŽ te HZJZ-a.
 4. Podnositelji zahtjeva dužni su plakate ukloniti najkasnije u roku od 3 dana od prestanka održavanja izborne promidžbe. U protivnom, plakati će se ukloniti po nalogu komunalnog redara na trošak odgovorne osobe za postavljanje plakata.
 5. Zabranjeno je postavljati plakate na površinama javne namjene na predmete i mjesta koja nisu za to namijenjena, a osobito na stabla, telefonske govornice, automobile parkirane na javnim prometnim površinama, nadstrešnice stajališta javnog prometa (autobusne stanice – osim na limenoj podlozi unutar nadstrešnice) i na mjestima i prostorima za koje Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat nije izdao odobrenje odnosno rješenje. Tako postavljene plakate ukloniti će Općina Svetvinčenat na trošak odgovorne osobe za postavljanje plakata.
 6. Za plakate koji se postavljaju na mjestima gdje to nije dopušteno odgovorna je pravna ili fizička osoba odnosno ona čiji se proizvod ili usluga oglašava, reklamira ili promovira, a ukoliko se takva osoba ne može utvrditi, odgovorna je pravna ili fizička osoba koja je oglas, plakat ili drugu objavu postavila.
 7. Uredno istaknute plakate, zabranjeno je šarati, crtati, ispisivati, oštećivati ili na drugi način uništavati plakate.
 8. Ukoliko se odgovorna osoba ne pridržava odredbi Odluke o komunalnom redu („Službene novine Općine Svetvinčenat“ broj 4/19) i postavi plakate na površinama javne namjene na predmete i mjesta koja nisu za to namijenjena ili za koje nije dobiveno odobrenje nadležnog odjela ili šara, crta, ispisuje, oštećuje ili na drugi način uništava uredno postavljenje plakate, i dr., može se kazniti novčanom kaznom od 1.000,00 kuna i to pravna osoba, a novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna  fizička osoba, kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi sukladno prekršajnim odredbama sadržanim u članku 82. Odluke o komunalnom redu („Službene novine Općine Svetvinčenat“ broj 4/19).
 9. Zahtjevi se podnose poštom ili osobno na adresu Općina Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, Jedinstveni upravni odjel.

 

 

 

PROČELNIK:

Alen Doblanović