Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08, 136/12, 15/15), Općina Svetvinčenat, upućuje

P O Z I V

 

svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Svetvinčenat za dostavu prijedloga programa za financiranje odnosno sufinanciranje iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2016. godinu

Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava da zaključno do 30. rujna 2015. godine dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat svoje prijedloge programa za financiranje odnosno sufinanciranje iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2016. godinu (adresa: Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat).

Prijedlog programa iz točke I. mora zadržavati podatke o financijskom planu za 2016. godinu i njegovu ostvarenju za razdoblje siječanj – rujan 2015. godine, program aktivnosti za 2016. godinu s prijedlogom financiranja tog programa u 2016. godini (specifikacija po izvorima financiranja i pozicijama rashoda), te pisano obrazloženje, sve dostavljeno u privitku Obrasci za podnošenje prijedloga programa mogu se dobiti u pisarnici Općine Svetvinčenat i na općinskim web stranicama. Za sportske udruge postoji zaseban obrazac i one su obvezne dostaviti podatke koji se traže prema tom obrascu, dok ostali podnositelji ne moraju koristiti obrasce.

Prilikom izrade prijedloga Proračuna Općine Svetvinčenat za 2016. godinu u razmatranje će se uzeti samo pravodobni i potpuni prijedlozi programa.

 

Klasa: 400-06/15-01/05
Urbroj: 2168/07-01/01-15-1

Svetvinčenat, 4.09.2015.

NAČELNIK
Dalibor Macan

 

U nastavku možete preuzeti obrasce za popunjavanje:

Obrasci za proračun 2016 osim sportskih udruga
Obrazac za proračun 2016 sportske udruge