Na temelju članka 19., 28. i 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu: ZSN) (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11),  v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat raspisuje

OGLAS
za prijem u službu na određeno vrijeme

u Općinu Svetvinčenat, Vlastiti pogon Općine Svetvinčenat, na radno mjesto Komunalni radnik 1 izvršitelj), na određeno vrijeme u trajanju 3 mjeseca, s mogućnošću produženja za još tri mjeseca.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drugačije određeno.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

  • završena osnovna škola
  • vozačka dozvola za B kategoriju
  • poželjno znanje o rukovanju motornom pilom i kosilicom

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Temeljem članka 28. ZNS-a, osoba se prima u službu na određeno vrijeme uz probni rad od dva (2) mjeseca.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:životopis,

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o nekažnjavanju (sa suda, ne stariji od 6 mjeseci),
  • potvrdu o ostvarenom radnom stažu sa HZMO-a (iz kojeg je vidljiv cjelokupno ostvareni radni staž),
  • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka. Ispunjavanje natječajnih uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog roka.

Na web stranici Općine Svetvinčenat (www.svetvincenat.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Svetvinčenat bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose na adresu: Općina Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat, s naznakom: ˝Oglas – Komunalni radnik, NE OTVARAJ˝ u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, odnosno do 14. travnja 2017. godine.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

v.d. PROČELNIK
Igor Macan, dipl.oec.

 

KLASA: 112-01/17-01/04
URBROJ: 2168/07-03-2-17-01
Svetvinčenat, 6. travanj 2017.

Cjelokupan tekst Oglasa, kao i Obavijesti i upute kandidatima možete preuzeti u nastavku:

OGLAS_Komunalni radnik_06.04.2017.
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA_Komunalni radnik_06.04.2017.