Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 127/15, 123/17) i članka 32. Statuta Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine Svetvinčenat br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat  dana 30. kolovoza 2018. godine, donosi

 

O D L U K U

o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola

 Svetvinčenat, Juršići, Vodnjan i Divšići u školskoj godini 2018./2019.

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način sufinanciranja udžbenika za učenike osnovnih škola Svetvinčenat, Juršići, Vodnjan i Divšići, s prebivalištem na području Općine Svetvinčenat  iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2018. godinu.

Članak 2.

Općina Svetvinčenat će sufinancirati  nabavu udžbenika za polaznike osnovnih  škola Svetvinčenat, Juršići, Vodnjan i Divšići, sa prebivalištem djeteta i roditelja na području Općine Svetvinčenat u visini od 200,00 kuna po svakom učeniku.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat  će roditeljima učenika osnovnih škola Svetvinčenat, Juršići, Vodnjan i Divšići, isplatiti utvrđeni iznos sufinanciranja udžbenika za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Svetvinčenat, na njihove tekuće račune uz predočenje osobne iskaznice, OIB-a i IBAN-a, u roku od trideset dana od dostave potrebnih podataka iz ovoga članka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama

Općine Svetvinčenat“.

 

KLASA: 021-05/18-01/08

URBROJ: 2168/07-1-1-18-1

Svetvinčenat, 30. kolovoza 2018.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT

PREDSJEDNIK

Elvis Cetina

 

 U nastavku možete preuzeti Obrazac Zahtjeva;

Obrazac-zahtjeva-za-sufinanciranje-udžbenika_2018