Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N. 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat, Klasa: 350-01/12-01/25, Urbroj: 2168/07-01/01-15-13, od 17. kolovoza 2014. godine, Općina Svetvinčenat, objavljuje

 JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
IZMJENA I DOPUNA br. IV. PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT

 Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat (u daljnjem tekstu: Plan).

  1. Javna rasprava i uvid u prijedlog izmjena i dopuna Plana provesti će se od dana 26. kolovoza 2015. do dana 03. rujna 2015. godine, u prostoriji Općinske vijećnice Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47. Uvid u prijedlog plana može se obaviti svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, i utorkom od 8,00 do 17,00 sati.
  2. Javno izlaganje o prijedlogu izmjena i dopuna Plana izvršit će se dana 02. rujna 2015. godine u Vijećnici Općine Svetvinčenat s početkom u 11,00 sati za sve zainteresirane fizičke i pravne osobe.
  3. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na način da:

–          imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana,
–          da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
–          da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
–          da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Javno pravno tijelo koje je dalo, odnosno treba dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

  1. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog Plana je zaključno do 03. rujna 2015. godine na adresu: Općina Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat. Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u razmatranje prilikom sastavljanja izvješća o javnoj raspravi.

 

Cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti na: https://svetvincenat.hr/prostorni-plan/.