REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  SVETVINČENAT

Jedinstveni upravni odjel

Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat

Tel./fax. 052 560 016/ 560 005

 

KLASA: 350-02/20-03/11

URBROJ: 2168/07-03-1-21-43

Svetvinčenat, 13. svibnja 2021.

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br.  153/13, 65/17, 14/18, 39/19, 98/19) i Zaključka  Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat,  KLASA: 350-02/20-03/11, URBROJ: 2168/07-02-1-21-42, od 12. svibnja 2021. godine, Općina Svetvinčenat,  objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

 IZMJENA I DOPUNA BR. VI. PROSTORNOG

PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT

 

  1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat (u daljnjem tekstu:  PPUO Svetvinčenat).
  2. Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna PPUO Svetvinčenat započinje 28. svibnja 2021. godine i traje do 08. lipnja 2021. godine.
  3. Javni uvid u prijedlog VI. Izmjena i dopuna PPUO Svetvinčenat se u vrijeme trajanja javne rasprave može obaviti u u prostorima Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47. svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, i utorkom od 8,00 do 17,00 sati. Uvid u prijedlog VI. Izmjena i dopuna PPUO Svetvinčenat se može izvršiti i na službenoj web stranici Općine Svetvinčenat – www.svetvincenat.hr.
  4. Javno izlaganje za predstavnike javnopravnih tijela i sve zainteresirane o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna PPUO Svetvinčenat održati će se dana 02. lipnja 2021. godine u prostoru za sastanke kaštela Morosini Grimani u Svetvinčenat s početkom u 11,00 sati.
  5. Na dan javnog izlaganja i prilikom uvida u prijedlog Plana, a s obzirom na situaciju vezano uz COVID-19, svi sudionici moraju se pridržavati preporuka, zabrana i mjera svih razina vlasti i upravljanja koji tada budu na snazi.
  6. Javnom izlaganju može istovremeno prisustvovati najviše 25 osoba, a ukoliko bude potrebno, dodatno javno izlaganje organizirati će se neposredno po okončanju prvog javnog izlaganja
  7. U periodu trajanja javne rasprave o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna PPUO Svetvinčenat javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisai /ili dokumenta koji je od utjecaja na isti. Osim navedenog primjedbe/prijedloge/mišljenja je moguće dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
  8. Ostali sudionici mogu:
  • za vrijema trajanja javnog izlaganja postavljati pitanja na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje te davati primjedbe i prijedloge u zapisnik
  • u vremenu trajanja javne rasprave upititi prijedloge i primjedbe u pisanom obliku na adresu: Općina Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat ili u elektroničkom obliku na adresu: info@svetvincenat.hr

Pisanim prijedlozima i primjedbama zaprimljenim u roku smatrati će se primjedbe zaprimljene na prethodno navedene  adrese u vremenu trajanja javne rasprave od 28.05. 2021. do zaključno 08. lipnja 2021.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni sukladno utvrđenom roku i/ili nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

I_TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

II_GRAFIČKI DIO

4.A K.O.Svetvinčenat-HTRS-Detalji 4A

4.B.I K.O.Bokordići_HTRS-Detalji 4B 1

4.B.II K.O.Bokordići_HTRS-Detalji 4B 2

4.C K.O.Smoljanci-HTRS-Model

4.D K.O.Štokovci-HTRS-Detalj 4D

4.E K.O.Juršići-HTRS-detalji 4E

_________________________

1 NAMJENA POVRŠINA-htrs

2A-PROMET-htrs

2B-EKI-htrs

2C-ENERGETSKI SUSTAV-htrs

2D-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV-htrs

3A-UVJETI KORIST. I ZAST. PROSTORA-ZASTITA PRIRODNE BASTINE-htrs

3B-UVJETI KORIST. I ZAST. PROSTORA-ZASTITA KULTURNE BASTINE-htrs

3C-POSEBNA OGRANICENJA U KORISTENJU PROSTORA-htrs

3D-POSEBNE MJERE UREDENJA-htrs

III_PRILOZI

Obrazloženje_PPUO

Sažetak za javnost

 

________________________________

19.07.2021.

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna br. 6 Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat;

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

 

PROČELNIK:

Alen Doblanović, dipl. ing.