J A V N I   P O Z I V

za prijavu programa  i projekata radi financiranja

iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2021. godinu

 

I.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine Svetvinčenat jesu djelatnosti, projekti, programi i aktivnosti od interesa za Općinu Svetvinčenat.

 

Predmet ovog Poziva je prikupljanje prijava za financiranje potpora  iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2021. godinu za programe iz slijedećih područja:

 

 • predškolski odgoj i obrazovanje,
 • školstvo i obrazovaje,
 • zdravstvo i socijalna skrb,
 • kultura i tehnička kultura,
 • civilno društvo,
 • poljoprivreda i gospodarstvo.

 

Pod Programom se podrazumijeva kontinuirano provođenje aktivnosti usmjerenih na ostvarenje određenog cilja za koji je potrebno vremensko razdoblje od godinu dana.

 

Pod Projektom se podrazumijeva skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju određenog cilja za koje je potrebno kraće vremensko razdoblje.

 

Pravo prijave po ovom Pozivu imaju sve zainteresirane pravne osobe sa sjedištem na području Istarske županije ako djeluju na području Općine Svetvinčenat ili pružaju određene usluge građanima Općine Svetvinčenat, osim udruga.

 

II.

Udruge će svoje projekte i programe moći kandidirati na posebnom natječaju koji će biti objavljen po donošenju Proračuna Općine Svetvinčenat za 2021. godinu, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15).

 

III.

          Uvjeti za prijavu:

 • prijavitelj mora biti upisan u odgovarajući registar,
 • korisnici programa/projekata moraju biti korisnici s područja Općine Svetvinčenat,
 • prijavitelj mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa/projekta,
 • prijavitelj mora voditi transparentno financijsko poslovanje,
 • prijava mora sadržavati sve podatke i dokumente određene javnim pozivom.

 

IV.

              Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se preuzima na službenim web stranicama Općine Svetvinčenat (www.svetvincenat.hr), ili u pisarnici Općine Svetvinčenat. Prijavitelji moraju odgovoriti na sva pitanja iz Obrasca za prijavu programa/projekta.

 

Pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se tijekom njegova trajanja postaviti putem e-maila: info@svetvincenat.hr ili putem telefona 052/560-016, a najkasnije tri radna dana prije isteka roka za predaju prijave na Javni poziv, odnosno najkasnije do 28.10.2020.

 

V.

             Obvezni dijelovi prijave su:

 

 1. Obrazac za prijavu programa/projekta
 2. Financijski plan/Proračun programa/projekta
 3. Preslika upisa u odgovarajući registar.

 

Korisnici proračunskih sredstava Općine Svetvinčenat u 2020. godini obvezni su dostaviti

i izvješće o realizaciji programa/projekta u razdoblju 01-06/2020.

 

Ukoliko prijavitelj na javni poziv prijavljuje više programa/projekata, Obrazac za prijavu

projekta i Financijski plan/Proračun programa/projekta predaje posebno za svaki poojedini program/projekt koji prijavljuje, osim podataka pod I. Osnovni podaci o prijavitelju.

 

Propisani obrasci dostavljaju se u papirnatom i elektroničkom obliku (e-mail, CD, USB stick).

 

Prijava u papirnatom obliku sadrži obvezne obrasce prijave potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja/ice projekta te ovjerene službenim pečatom organizacije.

 

Prijava u elektroničkom obliku sadrži obvezne obrasce prijave koji moraju biti u .doc/.xls formatu i sadržajno moraju biti identični obrascima u papirnatom obliku.

 

U slučaju postojanja razlike prijave u elektroničkom i papirnatom obliku, kao pravovaljana prijava uzima se ona u papirnatom obliku (ovjerena i potpisana kako je prethodno navedeno).

 

VI.

       Rok za podnošenje prijava je od 12.10.2020. zaključno do 28.10.2020.

 

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu vidljivo da je zaprimljena u pošti ili pisarnici Općine Svetvinčenat zaključno do datuma roka za podnošenje prijave (uključujući i navedeni datum).

 

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici uz naznaku: „Prijava programa/projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2021. godinu“, a na omotnici prijave potrebno je obavezno navesti podatke o podnositelju prijave.

 

Prijave se mogu dostaviti putem pošte ili osobno u pisarnicu Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat.

 

VII.

         Neće se razmatrati prijave programa/projekta prijavitelja:

 

 1. koji ne zadovoljavaju uvjete iz točke III. i IV. ovog Javnog poziva,
 2. koje se dostave nakon roka za podnošenje prijave,
 3. koji u Obrascu za prijavu programa/projekta ne sadrže odgovore na sva pitanja,
 4. koji nisu uredno izvršili sve obveze za prethodno odobrene potpore od strane Općine Svetvinčenat,
 5. koji nisu dostavili Obrazac Izvješća o realizaciji programa/projekta za razdoblje 01-06/2020. iz točke V. Obrasca za prijavu  ili Obrazac Izvješća ne sadrži odgovore na sva pitanja.

 

                                                           VIII.

Kriteriji za odabir programa/projekta su:

 

 • neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu,
 • kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa/projekta,
 • kvaliteta sadržaja i inovativnost prijavljenog programa/projekta,
 • održivost progra,a/projekta.

 

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju programi/projekti:

 

 • koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni,
 • koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnika,
 • koji se odvijaju na području Općine Svetvinčenat,
 • koji svojim sadržajem potiču afirmaciju identiteta i promidžbu Općine Svetvinčenat,
 • koji su podržani financijskim sredstvima i iz drugih izvora.

 

                                                       IX.

Dosadašnji korisnici, u slučaju da ne postupe po ovom Pozivu neće se uvrstiti u

Proračun Općine Svetvinčenat za 2021. godinu.

 

                                                       X.

O rezultatima Javnog poziva podnositelji prijava biti će obaviješteni po donošenju Proračuna i programa javnih potreba za 2021. godinu.

 

 

                                                                                             NAČELNIK:

                                                                                            Dalibor Macan

Dokumenti za preuzimanje:

Poziv na Proračun za 2021

Prijavni obrazac Proračun 2021