Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadu (“Narodne novine”, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), i članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat («Službene novine» Općine Svetvinčenat br. 2/13), Općinski načelnik Općine Svetvinčenat podnosi

 

 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat za  2019. godinu

  

I.

 

Na području Općine Svetvinčenat prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 2202 stanovnika u 784 kućanstva u naseljima Svetvinčenat, Bibići, Bokordići, Boškari, Bričanci, Čabrunići, Foli, Krančići, Pajkovići, Peresiji, Pusti, Rapanji, Režanci, Salambati, Smoljanci, Štokovci, Ferlini, Krase, Vidulini, Šikuti, Pekici, Kersani, Pustijanci, Bijažići, Brhanići, Juršići, Butkovići, Cukrići, Sveti Kirin, Dokići, Klarići, Mandelići, St.Mićini, Muškovići, Orlići, Paradiž, Cirka, Stancija Grgur, Bankovići, Bonašini, Brščići, Gilešići, Škicini, Stancija Ćipuli, Tići i Pačići.

 

Sva kućanstva na području Općine raspolažu sa spremnicima za odlaganje komunalnog otpada zapremnine od 60 do 240 litara (ovisno o broju članova kućanstva, sukladno Izjavi o korištenju usluge odvajanja i skupljanja komunalnog otpada dostavljenoj vršitelju usluga odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, a najčešće su to spremnici zapremnine od 60 ili 80 litara. Kućanstva koja se bave turističkom djelatnošću iznajmljivanja turističkih kapaciteta posjeduju dodatne spremnike u istu svrhu, a koji se koriste tijekom 4 mjeseca turističke sezone).

U svim općinskim naseljima postavljene su posude za odvojeno odvajanje I skupljanje ostalog komunalnog otpada, odnosno staklenih matrijala, papirnatih I kartonskih materijala, te plastične i lake metalne ambalaže.

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u kućanstvima na području Općine Svetvinčenat vrši tvrtka Pula Herculanea d.o.o.

Prihvat, obrada, zbrinjavanje i odlaganje komunalnog i neopasnog otpada vrši se na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun kraj Pule.

 

Postupanje s komunalnim otpadom sastoji se od više faza:

 

 • sakupljanje na mjestu nastajanja otpada u kućanstvima odlaganjem u pojedinačne spremnike,
 • transport od područja sakupljanja do mjesta za tretman/odlaganje,
 • odlaganje,
 • sustav prikupljanja u plavim spremnicima za prikupljanje papira i kartona, novinski i uredski papir,časopisi, katalozi, prospekti, bilježnice, papirnata ambalaža,
 • sustav prikupljanja u zelenim spremnicima za prikupljanje staklene ambalaže, staklene boce i staklenke , staklene čaše,
 • sustav prikupljanja u žutim spremnicima za prikupljanje plastične ambalaže, ambalaža deterdženata, šanpona, tetrapak ambalaža, i lakih metalnih materijala (limenke i ),

 

 • sustav prikupljanja glomaznog

 

Sve je veća prisutnost kompostiranja biorazgradivog otpada u domaćinstvima.

 

II.

 

Izvješćem o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće), obuhvaćena je provedba utvrđenih obveza i učinkovitost poduzetih mjera u 2019. godini vezanih uz Plan gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

 

III.

 

Plan gospodarenja otpadom na području Općine za razdoblje od 2017.-2022. godine izrađeno od t.d. EKO Adria d.o.o. Pula, donesen je 13. travnja 2017. godine i objavljen  u „Službenim novinama Općine Svetvinčenat“ br. 2/17.

 

Plan osobito sadrži:

 • mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada,
 • mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,
 • popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,
 • redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,
 • izvore i visinu potrebnih sredstava za sanaciju,
 • rokove i nositelje izvršenja

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom javnom uslugom kojom je uređen način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Svetvinčenat, kao i druga pitanja koja proizlaze iz odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom i članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom donesena je 31. siječnja 2018. godine, a njezine Izmjene i dopune donesene su 30. kolovoza 2018. godine, radi usklađenja s novinama iz zakonskih promjena.

 

IV.

 

Tijekom 2019. godine iz provedbenih odredbi Plana planirano je i realizirano:

 

 • na području odlagališta građevnog otpada na području industrijske zone Bibići kontrolirano se odlaže isključivo građevinski Nakon inspekcijskog nadzora inspektorice zaštite okoliša provedenog 12.09.2019. god. na području odlagališta građevinskog otpada na lokaciji Voldarine zabranjeno je odlaganje otpada. Postavljena je tabla s oznakom zabrane odlaganja bilo kakvog otpada, uređene su zemljane prepreke na pristupnim putevima prema odlagalištu. Sa odlagališta je prema Rješenju inspekcije zaštite okoliša odvezen salonitni otpad količine 170 kg i zbrinut u tvrtci Metis Pula. Dana 28.11.2019 zbrinut je građevinski otpad od 66.100 kg na lokaciji Vintijan – Tivoli (Pula) od strane

 

tvrtke Cesta d.o.o. Pula sa kojom je sklopljen sporazum o preuzimanju građevinskog otpada sa područja Općine Svetvinčenat. Glomazni otpad u kolićini od 3.060 kg zbrinut je 14.06.2019 u tvrtci Metis d.d, Pula.

 • Na području Općine Svetvinčenat postoje još četiri evidentirana nelegalna (divlja) odlagališta otpada i to u naseljima Bričanci, Svetvinčenat, Čabrunići i Boškari.

Općina Svetvinčenat vrši kontinuirani nadzor nad njima i u 2019. godini utrošeno je za njihovo održavanje 30.000,00 kuna. Potrebno će biti zbog pojave sve većeg onečišćavanja okoliša u narednim razdobljima predvidjeti i planirati veća sredstva za njihovo održavanje i eventualnu  sanaciju.

 • Kontejneri za metalni i glomazni otpad su privremeno maknuti sa lokacija u Salambatima, Režancima i Čabrunićima radi poteškoća u poslovanju Metisa d.
 • Komunalno društvo Pula Herculanea o.o. trenutno ne može pravilno zbrinjavati glomazni otpad zbog poteškoća u radu ŽCGO Kaštijun.
 • Za sva naselja na području Općine dogovara se postavljanje velikih kontejnera za glomazni i metalni otpad jedanput godišnje po

Za njihovo odvoženje i pražnjenje sklopljen je  ugovorni odnos s t.d. Pula Herculanea d.o.o.,

 • Metalni otpad po šumarcima i zapuštenim mjestima zbrinjavaju i sakupljači sekundarnih
 • Cijelo područje Općine Svetvinčenat pokriveno je organiziranim odvozom komunalnog
 • Odvoz komunalnog otpada obračunava se po 1 litri zaduženog spremnika za fizičke osobe po cijeni od 0,2326 kuna, za pravne osobe 0,6304 kuna, te za dječji vrtić i osnovnu školu 0,2337 kuna,
 • Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se jednom tjedno, a u sezonskom razdoblju dva puta tjedno, kontejneri zapremnine 5 ccm odvoze se po pozivu, sukladno ugovornom  odnosu s d. Pula Herculanea d.o.o.,
 • Glede uspostave sustava selektivnog sakupljanja otpada postavljeni su

„zeleni otoci“ (na 9 lokacija) u kojima se izdvojeno odlaže  papir, karton, plastika, staklo, a isti su postavljeni u naseljima Svetvinčenat, Juršići, Smoljanci, Krančići, Pusti, Režanci, Butkovići, Cukrići, Sv. Kirin.

 • Predviđeno je da se u Svetvinčentu i Juršićima postavi kontejner za sakupljanje otpadnog

 

V.

 

Općinski načelnik Općine Svetvinčenat Izvješće podnosi Općinskom vijeću Općine Svetvinčenat na usvajanje.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE SVETVINČENAT

Dalibor Macan

 

KLASA: 351-01/20-01/03 URBROJ: 2168/07-02-1-20-1

Svetvinčenat, 09.03.2020.

 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu