2. Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

Tekstualni dio Sažetak za javnost prijedlog Obrazlozenje prijedlog Odredbe za provodenje prijedlog Grafički dio 1 NAMJENA POVRŠINA 2A-PROMET 2B-POSTA I TELEKOMUNIKACIJE 2C-ENERGETSKI SUSTAV 2D-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 3A-UVJETI KORIST. I ZAST. PROSTORA-ZASTITA PRIRODNE BASTINE 3B-UVJETI KORIST. I ZAST. PROSTORA-ZASTITA KULTURNE BASTINE 3C-POSEBNA OGRANICENJA U KORISTENJU PROSTORA 3D-POSEBNE MJERE UREDENJA 4.A – K.O.Svetvinčenat 4.C – K.O.Smoljanci 4.D –…