Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08, 136/12), Općina Svetvinčenat, upućuje

P O Z I V

svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Svetvinčenat za dostavu prijedloga programa  za financiranje odnosno sufinanciranje iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2017. godinu


Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava da zaključno do 21. listopada 2016. godine dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat svoje prijedloge programa za financiranje odnosno sufinanciranje iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2017. godinu (adresa: Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat).

Prijedlog programa iz točke I. mora zadržavati podatke o financijskom planu za 2017. godinu i njegovu ostvarenju za razdoblje siječanj – rujan 2016. godine, program aktivnosti za 2017. godinu s prijedlogom financiranja tog programa u 2017. godini (specifikacija po izvorima financiranja i pozicijama rashoda), te pisano obrazloženje, sve dostavljeno u privitku Obrasci za podnošenje prijedloga programa  mogu se dobiti  u pisarnici Općine Svetvinčenat i na općinskim web stranicama. Za sportske udruge postoji zaseban obrazac i one su obvezne dostaviti podatke koji se traže prema tom obrascu, dok ostali podnositelji ne moraju koristiti obrasce.

Prilikom izrade prijedloga Proračuna Općine Svetvinčenat za 2017. godinu u razmatranje će se uzeti samo pravodobni i potpuni prijedlozi programa.

 

Obrasce za prijavu prijedloga programa preuzmite u nastavku:

 

      NAČELNIK
Dalibor Macan,v.r.