REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  SVETVINČENAT

Jedinstveni upravni odjel
Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat
Tel./fax. 052 560 016/ 560 005

KLASA: 350-02/17-02/03
URBROJ: 2168/07-03-1-18-49
Svetvinčenat, 08. lipnja 2018.

Na temelju članka 104. stavak 1. i članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br.  153/13, 65/17) i Zaključka  Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat,  KLASA: 350-02/17-02/03, URBROJ: 2168/07-02-1-18-48, od 08. lipnja 2018. godine, Općina Svetvinčenat,  objavljuje

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
 IZMJENA I DOPUNA br. V. PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT

 

  1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna br.V. Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat (u daljnjem tekstu:  PPUO Svetvinčenat).
  2. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna br.V PPUO Svetvinčenat započinje 18. lipnja 2018. godine i traje do 26. lipnja 2018. godine.
  3. Javni uvid u prijedlog ponovne javne rasprave  Izmjena i dopuna br.V. PPUO Svetvinčenat se u vrijeme trajanja javne rasprave može obaviti u u prostoriji Općinske vijećnice Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47. svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, i utorkom od 8,00 do 17,00 sati. Uvid u prijedlog za ponovnu javnu raspravu   Izmjena i dopuna br.V PPUO Svetvinčenat se može izvršiti i na službenoj web stranici Općine Svetvinčenat – www.svetvincenat.hr.
  4. Javno izlaganje prijedloga za ponovnu javnu raspravu Izmjena i dopuna br. V. PPUO Svetvinčenat održati će se dana 19. lipnja 2018. godine u prostorima Općine Svetvinčenat s početkom u 11,00 sati.
  5. Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području obuhvata PPUO Svetvinčenat da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišlejnja i/ili očitovanja o prijedlogu PPUO Svetvinčenat. Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na izmijenjeni prijedlog PPUO Svetvinčenat mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga PPUO Svetvinčenat koji su izmijenjeni u odnosu na prijedlog PPUO Svetvinčenat izložen na javnoj raspravi održanoj od 14. svibnja do 22. svibnja 2018. godine.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja mogu se tijekom trajanja ponovne javne rasprave predati/poslati poštom u pisanom obliku na adresu: Općina Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat ili u elektroničkom obliku na adresu: info@svetvincenat.hr

  1. Pisanim prijedlozima i primjedbama zaprimljenim u roku smatrati će se primjedbe zaprimljene na prethodno navedene  adrese u vremenu trajanja javne rasprave od 18. lipnja 2018. do zaključno 26. lipnja 2018.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni sukladno utvrđenom roku i/ili nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK:
Alen Doblanović, v.r.