Home > Informacije za građane > Socijalna skrb

Na temelju članka 4. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama  Statuta Općine Svetvinčenat, Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat, na sjednici održanoj  dana 27. travnja 2006. godine,  donosi

ODLUKU o socijalnoj skrbi Općine Svetvinčenat

Pogledajte više ovdje...

Temeljem članka 16. Statuta Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine Svetvinčenat» br. 5/07 - pročišćeni tekst) i članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine RH br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj  dana 26. kolovoza 2008. godine, donosi

ODLUKU o izmjenama i dopunama br. 2 Odluke o socijalnoj skrbi općine Svetvinčenat

Na temelju članka 17. Statuta Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine Svetvinčenat» br. 5/09), a u svezi s člancima 42. i 43. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine Svetvinčenat» br. 04/06), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat  na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2009.godine, donosi

ODLUKU o visini iznosa pomoći pri rođenju djeteta za 2010. godinu

Na temelju članka 17. Statuta Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine Svetvinčenat» br. 5/09), a u svezi s člankom 32. stavak 3. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine Svetvinčenat» br. 04/06), članka 33. odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi («Službene novine Općine Svetvinčenat» br. __/10), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat  na sjednici održanoj dana 01. travnja 2010.godine, donosi

ODLUKU o visini iznosa novčane pomoći korisnicima socijalne skrbi za 2010. godinu