Home > O Svetvinčentu > Brojke i činjenice

Općina Svetvinčenat osnovana je konstituiranjem Vijeća Općine Svetvinčenat dana 14. 05. 1993., a
temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH (NN br. 90/92).

Do 1993. područje današnje Općine Svetvinčenat nalazilo se u sastavu Skupštine općine Pula.

Područje Općine Svetvinčenat obuhvaća u cijelosti katastarske općine: Svetvinčenat,
Smoljanci, Bokordići,Štokovci, veći dio katastarske općine Juršići,
kao i dio katastarskih općina Vodnjan te Filipana.

Područje Općine Svetvinčenat čini područje devetnaest statističkih naselja:
Bibići, Bokordići, Boškari,Bričanci, Butkovići, Cukrići, Čabrunići, Foli, Juršići,
Kranjčići, Pajkovići, Peresiji, Pusti, Raponji, Režanci, Salambati, Smoljanci i Svetvinčenat,
koje se sastoji od pedeset i pet građevnih područja naselja.

Općina Svetvinčenat nalazi se u južnom dijelu središnje Istre, te graniči s Općinom Kanfanar
sasjverozapada, s Općinom Žminj sa sjeveroistoka, s Općinom Bale sa zapada,
s Općinom Barban s istoka, s Općinom Vodnjan s juga,
te Općinom Marčana s jugoistočne strane.

S površinom od 79,74 km2, 2218 stanovnika 2001.g. i gustoćom od 27,8 stanovnika/km2.
OpćinaSvetvinčenat spada u slabije naseljena područja Istarske županije.
U 19 statističkih naselja s ukupno 46 izdvojenih dijelova uglavnom prevladavaju
nepovoljna demografska kretanja.