Na temelju članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine Svetvinčenat“ br. 2/13), Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat objavljuje

OBAVIJEST
o krajnjem roku za podnošenje zahtjeva u postupku izrade Izmjena i dopuna br. 5.
Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

I

         Dana 24. prosinca 2015. godine stupila je na snagu Odluka o izradi izmjena i dopuna br. 5. Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat. Odluku je donijelo Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine, a ista je objavljena u „Službenim novinama Općine Svetvinčenat“ broj 4/15 od 15. prosinca 2015. godine, i na web stranici Općine Svetvinčenat. Time je započeo postupak izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat br. 5., koji će biti proveden sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13).

II

         Krajnji rok za podnošenje zahtjeva vezanih za predmetne izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat br. 5., u postupku izrade nacrta prijedloga plana za javnu raspravu je 15. travnja 2016. godine. Zahtjevi se mogu dostavljati pismenim putem na adresu Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, osobno ili elektronskom poštom na adresu info@svetvincenat.hr, a moraju sadržavati pisani prijedlog, primjedbu ili mišljenje, dokaz o pravnom interesu (vlasnički list) i kopiju katastarskog plana.

Nakon proteka roka od 15. travnja 2016. godine, sve zainteresirane osobe u postupku navedenih izmjena i dopuna biti će upućivane da svoje zahtjeve i druga pismena dostavljaju u toku održavanja javne rasprave, čiji će početak i tijek trajanja biti oglašen na web stranici Općine Svetvinčenat, oglasnim pločama Općine Svetvinčenat i web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske.

III

Ova Obavijest objaviti će se na oglasnim pločama Općine Svetvinčenat i na web stranici Općine Svetvinčenat.

 

Klasa: 350-01/15-01/96
Urbroj: 2168/07-01/02-16-
Svetvinčenat, 15. ožujka 2016.

ZAMJENIK NAČELNIKA:
Alen Doblanović, dipl. ing.