REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA
SVETVINČENAT JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ:2168/07-03-1-20-1
Svetvinčenat, 06. ožujka 2020.

Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), u daljnjem tekstu Zakon, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u službu višeg referenta za administrativne poslove –1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od trimjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. Zakona (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te slijedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • poznavanje rada na osobnom računalu

Radno iskustvo utvrđuje se sukladno članku 13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona.

Sukladno čl. 14 Zakona, osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a kandidat koji nema ni jednu od navedenih isprava hrvatsko državljanstvo dokazuje domovnicom)
 • dokaz o stručnoj spremi-dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine (ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrda poslodavca, preslik radne knjižice i/ili potvrda HZMO-a o radnopravnom statusu)
 • dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (ako je položen)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
 • vlastoručno potpisana izjava kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (nije potrebno ovjeravati)

 

Isprave se prilažu u izvorniku ili preslici.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja se provodi pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ćena istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Svetvinčenat objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći objavljeni su na službenim stranicama Općine Svetvinčenat.

Izabrani/a kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova ranog mjesta na koje se prima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj kuverti pisano ili osobno na adresu:

Općina Svetvinčenat,
Svetvinčenat 47,
Svetvinčenat 52342

s napomenom: „Ne otvaraj –natječaj za prijem u službu“ i to u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Alen Doblanović, dipl.ing.

 

Preuzimanja:

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

OBAVIJEST KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA – POZIV NA TESTIRANJE

RANG LISTA KANDIDATA