Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ broj 26/15), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2023. godinu (KLASA: 400-02/23-01/10, URBROJ: 2163-35-02-1-23-1 od 15. veljače 2023. godine) namijenjenih financiranju projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat, Općinski načelnik Općine Svetvinčenat raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje projekata i  manifestacija od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat

 

Članak 1.
Općina Svetvinčenat poziva organizacije civilnog društva (udruge, umjetničke organizacije i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem na području općine Svetvinčenat ili koje provode projekt za korisnike s područja Općine Svetvinčenat, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Članak 2.

Udruge sukladno ovom Pozivu  mogu prijaviti projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja:

  1. KULTURA
  2. ZDRAVSTVO  I  SOCIJALNA SKRB

Članak 3.
Udruge mogu prijaviti projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području, kako slijedi:

01. Prioritetno područje: Kultura
Projekti, manifestacije i aktivnosti organizacija civilnog društva (udruge, umjetničke organizacije i druge neprofitne organizacije u kulturi) koji se odnose na sljedeća područja djelovanja:

1.1. dramske i plesne umjetnosti te izvedbene umjetnosti
1.2. filmsku i audiovizualnu djelatnost
1.3. knjižne, nakladničke i knjižarske djelatnosti
1.4.. vizualne umjetnosti
1.5. kulturno umjetničkog amaterizma
1.6. inovativne umjetničke i kulturne prakse
1.7. očuvanje i promicanje autohtone kulturne baštine i tradicije
1.8. likovnu i muzejsko – galerijsku djelatnost
1.9. glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost
1.10. gradske manifestacije i festivale
1.11. međunarodnu kulturnu suradnju

02.  Prioritetno područje: Zdravstvo i socijalna skrb
Projekti, manifestacije i aktivnosti udruga koji se odnose na sljedeća područja djelovanja:
4.1.  djecu i mlade,
4.2  starije osobe i palijativnu skrb,
4.3  osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
4.4  poboljšanje zdravlja i kvalitetu življenja

Članak 4.
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 10.617,82 €.
Planirana vrijednost Javnog poziva po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi:

 

Naziv područja

 

Iznos financijskih sredstava
 u €

Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi u €

Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi u €

 

Očekivani broj ugovora

01. KULTURA

5.310,00

133,00

2.000,00

5

02. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

5.310,00

67,00

1.330,00

8

Članak 5.
Svaka organizacija civilnog društva može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do kraja kalendarske godine u kojoj se natječaj raspisuje. Ista organizacija civilnog društva može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja ovog Poziva.

Članak 6.
Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti organizacija civilnog društva koja je upisana u nadležni registar, koja provodi projekte iz područja koji zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Općinu Svetvinčenat, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Svetvinčenat te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Organizacija civilnog društva čiji je projekt odobren za financiranje, prije sklapanja Ugovora, mora priložiti dokaz da se protiv odgovorne osobe u organizaciji civilnog društva i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da organizacija civilnog društva ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Članak 7.

Tko su prihvatljivi i neprihvatljivi prijavitelji te koji su prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

Članak 8.

Nakon  provjere administrativnih kriterija Javnog poziva navedenih u članku 7. ovog Javnog poziva, procjenjivat će se ispunjava li projekt kvalitativne kriterije iz članka 3. ovog Javnog poziva, pri čemu će se bodovati iskustvo i kapaciteti organizacija civilnog društva za provođenje aktivnosti, relevantnost projekta u odnosu na prioritete Javnog poziva, kvaliteta priloženog proračuna, te važnost projekta za lokalnu zajednicu. Detaljnije informacije nalaze se u Uputama za prijavitelje.

Članak 9.
Prijave se dostavljaju na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Svetvinčenat (www.svetvincenat.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva.

Članak 10.
U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Svetvinčenat ili preporučenom pošiljkom do ponedjeljka 20. ožujka 2023. godine na adresu:

Općina Svetvinčenat,
Svetvinčenat 47,
52 342 Svetvinčenat
„Javni poziv za organizacije civilnog društva – ne otvaraj“

a na prednjem dijelu omotnice OBAVEZNO je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

Članak 11.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv.

Članak 12.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Članak 13.
S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte u Proračunu Općine Svetvinčenat za 2023. godinu, Općina Svetvinčenat će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu.

Članak 14.
Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

Članak 15.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@svetvincenat.hr, najkasnije 8 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

KLASA: 400-02/23-01/10
URBROJ: 2163-35-02-1-23-4
Svetvinčenat, 20. veljače 2023.

Općinski načelnik Općine Svetvinčenat
Dean Perković, mag.oec.

Preuzimanja: