Na temelju članka 14. Odluke o stipendiranju studenata od dana  26.11.1999.god. KLASA: 023-01/99-01/677, URBROJ: 2168/07-09-99-01, i Odluke Općinskog načelnika o broju stipendija i iznosu mjesečne stipendije koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2022./2023., KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2163-35-02-1-22-1, od 30.09.2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat  raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za dodjelu 5 studentskih stipendija u akademskoj godini 2022./2023.            

 

       I. OSNOVNE I OPĆE ODREDBE

Raspisuje se  javni  natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) za dodjelu 5 studentskih stipendija u akademskoj godini 2022./2023.

Sadašnji iznos stipendije iznosi 500,00 kuna mjesečno.

Stipendija se odobrava za cijelo razdoblje sveučilišnog, odnosno stručnog dodiplomskog studija, izuzev razdoblja apsolventskog statusa.  Stipendija pripada studentu, kojemu se dodijeli, za razdoblje od  01. listopada do 30. lipnja, a isplaćuje se do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom natječaju imaju slijedeće značenje:

 1. obitelj čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive,
 2. samohranim roditeljem smatra se roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi o svom djetetu,
 3. prosječna ocjena je rezultat koji se dobije kad se zbroj ocjena iz svih predmeta u podijeli s ukupnim brojem ocjena koje su se zbrajale, i to:
 • za studente prve godine studija. ocjene iz svih predmeta završne dvije godine srednje škole,
 • za studente druge i viših godina studija, ocjene iz svih predmeta prethodne završene akademske godine,
 1. neto prihodom smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja obitelj ostvaruje po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na drugi način, s time da se u te prihode ne uračunava pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina, primanja studenta – kandidata temeljem rada po ugovoru o djelu ili drugoj osnovi, a iznos prihoda umanjuje se i za iznos koji član obitelji na temelju propisa o obiteljskim odnosima plaća za uzdržavanje osobe koja nije član obitelji,

Status djeteta hrvatskog branitelja utvrđuje se primjenom propisa o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

       II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Za dodjelu stipendije mogu se natjecati redoviti studenti na dodiplomskom studiju, osim studenata prve godine studija,  koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Općine Svetvinčenat najmanje jednu godinu prije isteka roka za podnošenje prijava na natječaj za dodjelu stipendija,
 • da nisu stariji od 24 godine, a studenti dviju završnih godina studija od 28 godina života,
 • da imaju prosječnu ocjenu položenih ispita na posljednjoj godini studija najmanje 3,0
 • da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodnom tromjesečju ne prelazi 8.000,00  kuna mjesečno (dvostruki iznos neoporezivog dijela osobnog dohotka),

Iznimno od  odredbi prethodnog stavka, za dodjelu stipendije se mogu natjecati i redoviti studenti prve godine studija ukoliko uz uvjete iz alineje 1., 2. i 5. tog stavka ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da nisu stariji od 22 godine života,
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s ukupnom prosječnom ocjenom najmanje 4,0.

Pravo na dodjelu stipendije nemaju studenti koji su korisnici kredita ili stipendije po drugom osnovu.

 

       III. KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU STIPENDIJA

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

 • socijalni status obitelji,
 • uspjeh u studiju odnosno školovanju,
 • posebne okolnosti,
 • deficitarnost struke.

Vrijednost pojedinih kriterija i mjerila unutar tih kriterija u nastavku je  izražena u  bodovima.

Rangiranje kandidata za dodjelu studentske stipendije  vrši se temeljem zbroja bodova svih kriterija.

Ukupni broj bodova s temelja pojedinog kriterija utvrđuje se zbrajanjem bodova pojedinih mjerila, s time da se bodovi unutar pojedinog  mjerila ne zbrajaju.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova , prioritet ima kandidat koji ima veći  broja bodova s temelja socijalnog statusa, a ako je i to isto, prioritet ima kandidat s nižim prosječnim mjesečnim  neto prihodom po članu  obitelji u prethodnom tromjesečju.

 

A)    SOCIJALNI STATUS

Temeljem socijalnog statusa kandidati se  boduju prema slijedećim mjerilima:

 1. ako prosječni mjesečni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodnom tromjesečnom razdoblju ne prelazi iznos od :

–  1.000,00 kuna – 60   bodova,

–  2.000,00 kuna – 40  bodova,

–  3.000,00  kuna – 20  bodova,

–  4.000,00 kuna – 10  bodova,

 1. ako kod kandidata postoji tjelesno oštećenje od najmanje 30 posto – 20 bodova,
 2. ako je kandidat dijete bez roditelja  – 80 bodova,
 3. ako je kandidat dijete samohranog roditelja ili je sam samohrani roditelj – 40 bodova,
 4. ako je kandidat dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – 10 bodova.

 

B)     USPJEH U ŠKOLOVANJU

Temeljem uspjeha u školovanju odnosno studiju kandidati se boduju prema slijedećim mjerilima:

 1. prosječnoj ocjeni:

a) kod studenata prve godine studija prema prosječnoj ocjeni prethodne dvije godine školovanja u srednjoj školi, i to:

 • prosjek ocjena od 4,00 do 4,40 – 20 bodova,
 • prosjek ocjena od 4,40 do 4,80 – 40 bodova.
 • prosjek ocjena preko 4,80 –  60 bodova;

 

b) kod studenata druge i viših godina studija prema prosječnoj ocjeni prethodne godine studija, i to:

 • od 3,20 do 3,50 – 20 bodova,
 • od 3,50 do 4,00 – 40 bodova,
 • od 4,00 do 4,40 – 60 bodova.
 • od 4,40 do 4,80 – 80 bodova,
 • preko 4,80 – 100 bodova;

 

 1. prema godini studija koju su upisali:
 • druga godina – 5 bodova,
 • treća godina – 10 bodova,
 • četvrta godina – 15 bodova,
 • peta godina – 20 bodova.

 

 1. prema postignutim uspjesima u pojedinačnim ili ekipnim natjecanjima znanja ili umjetničkog stvaralaštva u prethodnoj školskoj godini, i to:
 • za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na županijskom natjecanju – 10 bodova,
 • za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju – 20 bodova,
 • za učestvovanje na međunarodnom natjecanju u svojstvu državnog predstavnika – 30 bodova.

 

C)    POSEBNE OKOLNOSTI

Temeljem posebnih okolnosti kandidati se boduju prema slijedećim mjerilima:

 1. potreba smještaja u mjestu visokog učilišta koje je izvan Istarske županije, sa smještajem u :
 • studentskom domu – 10  bodova,
 • podstanarstvu – 20 bodova;
 1. ako je član obitelji kandidata redoviti učenik ili redoviti dodiplomski student uslijed čega boravi u smještaju izvan Istarske županije, po članu obitelji (osim kandidata) –  30 bodova,

 

D)    DEFICITARNOST STRUKE

Temeljem deficitarnosti struke kandidati se boduju slijedećim bodovima:

 1. I. skupina deficitarnosti – 60 bodova, ako kandidati studiraju za slijedeće struke odnosno zanimanja:
 • učitelji i profesori u osnovnim školama
 • doktori medicine,
 • diplomirani građevinski inženjeri,
 • diplomirani pravnici,
 1. II. skupina deficitarnosti – 30 bodova, ako kandidati studiraju za slijedeće struke odnosno zanimanja:
 • diplomirani računalni stručnjaci,
 • diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva,
 • diplomirani inženjeri arhitekture i urbanizma,
 • diplomirani veterinari.

 

       IV. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I NAČIN PREDAJE

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave obavijesti o ovom natječaju u “Glasu Istre” (zaključno do 24. listopada 2022. godine) Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat u zatvorenoj omotnici na kojoj je s prednje strane naznačeno “OPĆINA SVETVINČENAT, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat – PRIJAVA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA”, a na stražnjoj strani ime prezime i adresa kandidata.

Prijave se predaju neposredno pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat ili se  u roku za podnošenje šalju poštom preporučeno na gore navedenu adresu.

Uz prijave se u zatvorenoj omotnici moraju nalaziti i svi dokazi o ispunjavanju uvjeta natječaja.

U tijeku roka za podnošenje prijava kandidati mogu povući podnijetu prijavu, te je naknadno ponovno podnijeti u roku za podnošenje prijava.

 

       V. ISPRAVE KOJE SE PRILAŽU PRIJAVI

Kandidati za dodjelu stipendije, dužni su  pisanoj prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije:

 1. potvrdu visokog učilišta o upisu u tekućoj akademskoj godini (izvornik),
 2. domovnicu (izvornik ili preslik),
 3. osobnu iskaznicu (preslik obje strane),
 4. prijepis svih ocjena prethodne akademske godine (izvornik), odnosno studenti prve godine, svjedodžbe (preslik) ili prijepis ocjena (izvornik) iz dvije prethodne školske godine,
 5. izjavu o članovima obitelji i njihovim prihodima u prethodnom tromjesečnom razdoblju,
 6. dokaze o prihodima članova obitelji u prethodnom tromjesečnom razdoblju (potvrde o plaći, odresci mirovina i drugo – u izvorniku ili presliku),

Prijave kojima nisu priloženi dokazi iz stavka 1. ovog članka u traženom obliku, odbacit će se kao nepotpune.

Kandidati uz dokaze iz prethodnog stavka, kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, prijavi mogu priložiti i druge valjane  dokaze u svezi mjerila temeljem kojih se vrši bodovanje.

Za utvrđivanje statusa djeteta bez roditelja, djeteta samohranog roditelja, odnosno statusa samohranog roditelja, te smještaja u studentskom domu odnosno podstanarstvu, dovoljna je vlastoručno potpisana izjava kandidata.U svezi ostalih mjerila kandidat može prilažiti, u izvorniku ili ovjerenom presliku, potvrde i druge dokaze izdane od nadležnih tijela odnosno pravnih i drugih osoba osoba, primjerice:

 • rješenje odnosno potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tjelesnom oštećenju,
 • potvrda nadležnog ureda za obranu glede statusa roditelja kandidata kao hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • diplomu, priznanje, potvrdu ili dr. o osvojenom mjestu na županijskom i državnom natjecanju odnosno o učestvovanju  na međunarodnom natjecanju u svojstvu državnog predstavnika
 • potvrdu srednje škole o redovnom školovanju odnosno potvrda visokog učilišta o pohađanju redovnog dodiplomskog studija od strane člana obitelji kandidata.

 

       VI. POSTUPAK ODLUČIVANJA O PRIJAVAMA

Povjerenstvo za dodjelu stipendija zaključkom će odbaciti prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za dodijelu stipendija (točka II. ovog  natječaja), kao i prijave koje budu nepravodobne ili nepotpune.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija će temeljem rezultata bodovanja kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i čije prijave budu pravodobne i potpune, utvrditi prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija, koja će biti objavljujena na oglasnoj ploči Općine Svetvinčenat, a o čemu će, kao i o rednom mjestu kandidata na prijedlogu liste i ukupnom broju bodova, biti pisano obaviješteni svi kandidati navedeni na prijedlogu liste s poukom o pravu na prigovor.

Kandidati čije prijave budu odbačene, kao i kandidati koji budu nezadovoljni bodovanjem na listi kandidata, moći će u roku od osam dana od prijama pisane obavijesti podnijeti prigovor Općinskom načelniku Općine Svetvinčenat.

Odluku o eventualno  podnijetim prigovorima donijet će  Općinski načelnik Općine Svetvinčenat, koji će  utvrditi konačnu  listu kandidata i temeljem nje donijeti  konačnu odluku o dodijeli stipendija.

 

       VII. UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA O DODJELI STIPENDIJE

 

Sa studentima kojima odlukom Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat bude  dodijeljena stipendija sklopit se pisani ugovor o dodijeli stipendije za  cijeli tijek studija.

Ugovor o dodjeli stipendije  sadržavat će osobito:

 • podatke o ugovornim stranama,
 • podatke o studiju i rok na koji se ugovor sklapa (ovisno o trajanju studija),
 • iznos stipendije, vrijeme za koje pripada stipendija, te rokove i i način isplate,
 • odredbe o mogućnosti smanjenja, prekida i prestanka isplate stipendije zbog financijskih nemogućnosti Općine Svetvinčenat ,
 • obvezu studenta da dostavlja podatke o studiju,
 • obvezu korisnika stipendije o pomoći u radu Općine Svetvinčenat do 10 radnih dana tijekom ljetnih praznika, sve prema potrebama Općine Svetvinčenat,
 • odredbe o razlozima za prestanak prava na stipendiju, obvezi vraćanja stipendije, te rokovima i načinu vraćanja,
 • mjesto i nadnevak sklapanja ugovora,
 • potpise ugovornih strana.

Naprijed navedene ugovorne odredbe morat će u cijelosti biti sukladne važećoj Odluci o stipendiranju studenata.

 

PROČELNIK:

Alen Doblanović, dipl.ing.

 

KLASA: 604-01/22-01/01

URBROJ: 2163-35-07-03-1-22-2

Svetvinčenat, 05. listopada 2022.

 

PRIJAVNICA:

Prijava studenta na natječaj 2022 2023

Odluka o broju stipendija i iznosu mjesečne stipendije 2022/ 2023