IZMJENE I DOPUNE JAVNOG NATJEČAJA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU OPĆINE SVETVINČENAT

Zbog obveze usklađenja Javnog natječaja za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Svetvinčenat sa Pravilnikom za provedbu Programa povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama  koji su objavljeni na službenim internet stranicama Općine Svetvinčenat dana 30.07.2014.g., tekst natječaja u točci III. Obavezna dokumentacija i točci IV. Opcionalna dokumentacija, koje glase:

 „ III. Obavezna dokumentacija

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici (predaje se IZVORNIK OVJEREN KOD JAVNOG BILJEŽNIKA);
 2. za podnositelja prijave: presliku osobne iskaznice (predaje se OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana (predaje se IZVORNIK);
 3. za sve ostale osobe sa prebivalištem na adresi predmetnog kućanstva: presliku osobne iskaznice (predaje se OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu (predaje se IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);
 4. vlasnički list (gruntovni izvadak) za izgrađenu obiteljsku kuću na koju se planira ugradnja sustava OIE (IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);

Napomena:

 • Ukoliko Podnositelj prijave nije vlasnik obiteljske kuće u koju se planira provoditi ugradnja sustava OIE mora dostaviti suglasnost svih (su)vlasnika.
 • Ukoliko je Podnositelj prijave vlasnik dijela obiteljske kuće i provodi ugradnju sustava OIE na zajedničke dijelove objekta mora dostaviti suglasnost ostalih suvlasnika.
  1. dokaz o legalno izgrađenoj obiteljskoj kući na koju se planira provođenje mjera Enu i OIE (predaje se PRESLIKA IZVORNIKA):

Kao dokaz legalnosti potrebno je priložiti jedan od ponuđenih dokaza:

 • izvršna dozvola za građenje građevine (građevinska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja ili potvrda glavnog projekta ili rješenje za građenje ili građevna dozvola ili lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje ili građevna dozvola za jednostavne građevine ili rješenje o uvjetima uređenja prostora ili rješenje kojim se odobrava građenje) ili;
 • rješenje o izvedenom stanju, uporabna dozvola ili rješenje o uporabi s vidljivim datumom izdavanja izvršne dozvole za građenje ili;
 • potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine ili;
 • rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade sukladno članku 8. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12)

6. dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Svetvinčenat od strane Podnositelja prijave i vlasnika obiteljske kuće (ukoliko isti nije Podnositelj prijave)

 

IV. Opcionalna dokumentacija

U slučaju kada brojevi katastarske čestice (iz dokaza legalnosti izgrađene građevine – točka 5. članka III.) i zemljišno knjižne čestice (iz vlasničkog lista – točka 4. članka III.) nisu identični potrebno je dostaviti Uvjerenje područnog ureda za katastar kojim se potvrđuje istovjetnost traženih katastarskih čestica sa zemljišnom knjižnim česticama (gruntovnim česticama) (IZVORNIK ili PRESLIKA IZVORNIKA).“

mijenja se tako da tekst točke III. i IV. glasi:

„ III. UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PONUDA MORAJU UDOVOLJAVATI

Podnositelj ponude mora:

 1. imati
  • potvrdu o prebivalištu na adresi obiteljske kuće u kojoj se Projekt provodi, a koja se nalazi na području Općine Svetvinčenat i
  • dokaze da je obiteljska kuća u kojoj je kućanstvo u kojem se Projekt provodi:

–        postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13) i

–        u njenom vlasništvu ili u vlasništvu člana/članova njene uže obitelji (ZK izvadak koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude na Natječaj JLP(R)S), koji je suglasan / su suglasni s provođenjem Projekta, te

 1. biti punoljetna, fizička osoba te savjesno i cjelovito popuniti i ovjeriti Prijavni obrazac za subvencioniranje sustava za korištenje OIE u obiteljskoj kući (u tekstu: Prijavni obrazac),
 2. ugraditi sustav OIE tek nakon objave rezultata predmetnog natječaja ovog Pravilnika prema naputcima iz Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi provedbi poticanja korištenja obnovljivih izvora energije
 3. ulagati vlastita sredstva u provođenje Projekta
 4. imati potvrdu da nema dugovanja prema Općini (od strane podnositelja prijave i vlasnika obiteljske kuće – ukoliko nije isti Podnositelj prijave);
 5. prihvaćati opće uvjete Javnog natječaja.

Ukoliko Podnositelj ponude ne zadovoljava jedan ili više od navedenih uvjeta, njegova će se ponuda isključiti iz daljnjeg postupka natječaja.


IV. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj ponude na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. cjelovito popunjen Prijavni obrazac, potpisan od strane Podnositelja ponude i vlasnika/suvlasnika obiteljske kuće kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici;
 2. obostrane preslike osobnih iskaznica ili izvornike uvjerenja o prebivalištu koji nisu stariji od 30 dana za Podnositelja ponude i sve ostale osobe sa prebivalištem na adresi predmetnog kućanstva;
 3. izvornik vlasničkog lista (gruntovni izvadak) za obiteljsku kuću u/na koju se planira ugradnja sustava OIE, ne stariji od 30 dana;

Napomena:

 • Ukoliko Podnositelj prijave nije vlasnik obiteljske kuće u koju se planira provoditi ugradnja sustava OIE mora dostaviti suglasnost svih (su)vlasnika.
 • Ukoliko je Podnositelj prijave vlasnik dijela obiteljske kuće i provodi ugradnju sustava OIE na zajedničke dijelove objekta mora dostaviti suglasnost ostalih suvlasnika.
 1. preslika dokaza o legalno izgrađenoj obiteljskoj kući u/na koju se planira ugradnja sustava OIE. Kao dokaz legalnosti potrebno je priložiti jedan od ponuđenih dokaza:
 • izvršne dozvole za građenje obiteljske kuće (građevinska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja ili potvrda glavnog projekta ili rješenje za građenje ili građevna dozvola ili lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje ili građevna dozvola za jednostavne građevine ili rješenje o uvjetima uređenja prostora ili rješenje kojim se odobrava građenje) ili;
 • rješenje o izvedenom stanju, uporabna dozvola ili rješenje o uporabi s vidljivim datumom izdavanja izvršne dozvole za građenje ili;
 • potvrdu da je obiteljska kuća izgrađena prije 15. veljače 1968. godine ili;
 • rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade sukladno članku 8. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12).
 1. projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača radova (predračun) s detaljnom specifikacijom prema uvjetima Natječaja;
 2. za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Gradu Puli, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske;
 3. dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Svetvinčenat od strane Podnositelja prijave i vlasnika obiteljske kuće (ukoliko isti nije Podnositelj prijave)

Ukoliko Podnositelj ponude ne dostavi cjelovitu dokumentaciju ponuda se isključuje iz daljnjeg postupka natječaja, na što Podnositelj ponude nema pravo žalbe.

Podnositelj ponude dužan je u roku 60 dana od zaprimanja Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja dostaviti JLP(R)S projekt ugradnje sustava OIE – u protivnom gubi pravo na odobrena sredstva, a JLP(R)S dužna je u daljnjem roku od 15 dana s Podnositeljem ponude (fizičkom osobom) sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja troškova ugradnje sustava za korištenje OIE u kućanstvu.


OPCIONALNA DOKUMENTACIJA

Samo u slučaju kada brojevi katastarske čestice (iz dokaza legalnosti izgrađene građevine- točka 5. članka IV.) i zemljišno knjižne čestice (iz vlasničkog lista – točka 4. članka IV.) nisu identični potrebno je dostaviti Izvornik ili presliku Uvjerenja područnog ureda za katastar kojim se potvrđuje istovjetnost traženih katastarskih čestica sa zemljišnom knjižnim česticama (gruntovnim česticama).

Dokumentacija se smatra cjelovitom ukoliko sadržava točke 1.,2., 3., 4.,5., 6., i 7. ovog članka te opcionalnu dokumentaciju samo ukoliko se brojevi katastarske i zemljišno knjižne čestice razlikuju u dostavljenom dokazu o legalnosti građevine i vlasničkom listu za istu predmetnu građevinu. Ukoliko podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju prijava se isključuje iz daljnjeg postupka te podnositelj prijave nema pravo na žalbu.“

U ostalom, cjelovit tekst Natječaja ostaje neizmijenjen.

Načelnik
Dalibor Macan

KLASA: 351-02/14-01/09
URBROJ: 2168/07-01/01-14-5
Svetvinčenat, 01. kolovoza 2014.g.

 

Cjelokupni dokument u PDF -u  možete preuzeti :

izmjene dopune natječaja OIE