Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ, broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i  manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat, dana 2. siječnja 2018. donosi

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva za financiranje programa, projekta i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat u 2018. godini

I.

Općina Svetvinčenat raspisat će Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat u 2018.godini za slijedeća prioritetna područja:

 

Naziv  područja

 

 

Iznos financijskih sredstava po području

 

Očekivani broj ugovora

Očekivani datum raspisivanja natječaja Očekivani datum završetka natječaja  

Očekivani  rok

ugovaranja

02. KULTURA 40.000,00 kn 5 Siječanj 2018. Veljača 2018. u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju
03. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 40.000,00 kn 10

 

II.

Ovaj  plan objavit će se na mrežnim stranicama Općine Svetvinčenat; www.svetvincenat.hr.

 

                                                                                         PROČELNIK
Alen Doblanović, dipl.ing.

KLASA: 402-08/18-01/01
URBROJ: 2168/07-03-2-18-02
Svetvinčenat, 2. siječanj 2018.