2. Ponovna Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

Na temelju članka 94. i članka 96. stavak 3. i 4., a u svezi s člankom 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17), Odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine Svetvinčenat“ br. 5/2015), KLASA: 350-01/15-01/96, URBROJ: 2168/07-01/06-15-1,   i Zaključka Načelnika Općine Svetvinčenat o…

TEMATSKA PREDAVANJA O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije i AZRRI  Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin održavaju predavanja na temu:    TEMATSKA  PREDAVANJA O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI   s početkom u 18,00 sati, u sljedećim terminima i mjestima održavanja:   1.PAZIN, Hotel Lovac, Šime Kurelića 4, 12.10.2018. (petak) 2.VODNJAN, Dom mladih, Istarska ulica 1, 19.10.2018.…